TÜBİTAK, Ulusal Destek Programları ile  firmaların, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin Ar-Ge Projelerinin hayata geçirilmesi ve sonrasında ticarileştirilebilmesi amacıyla Ar-GE projelerini desteklemektedir.

Bu programlar kapsamında, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmekte olup, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak AR-Ge projelerinin, uçtan uca bir yönetişim ve destek modeli ile Ulusal Destek Programları ile hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK-TEYDEB bünyesinde özel sektör kuruluşlarına yönelik Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin proje esaslı desteklendiği programlar yürütülmektedir.

Bu programlar kapsamında desteklenen projeler, ilgili mevzuat kapsamında altışar aylık dönemler halinde izlenmektedir. Projeleri desteklenen firmalar projenin dönemsel gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaları ve giderleri Mali Raporda beyan ederler. Mali Rapor ise Yeminli Mali Müşavirin denetim ve tasdikine sunulur.

İlgili projeler çerçevesinde gerçekleştirilen harcamaların ise ilgili yönetmelikler ve mali rapor hazırlama kılavuzunda yapılan açıklamalar doğrultusunda yapılması önem arz etmektedir. Zira bu düzenlemelere riayet etmeden gerçekleştirilen harcamalar desteklenmemektedir.

Şirketimiz 10 yılı aşan tecrübesi ile Teydeb projesi yürüten firmalara danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır. Bu çerçevede firmaların daha ziyade projelerinin teknik boyutlarıyla daha fazla zaman ayırmaları, mali yönleri ile ilgili kısımlarının ise olabildiğince tarafımızca yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Şirketimizin Tübitak tarafından desteklenen firmalara yönelik hizmetleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Kapsam Denetim

Hizmetlerimiz

Kapsam Denetim

Ulusal Destek Programları