Diğer Destek Programları Girişimcilik
Diğer Destek Programları Girişimcilik

Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi

Bireysel Katılım Sermayesi’ne ilişkin düzenlemeler ile yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere yapılan yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bireysel Katılım Sermayesi (BKS): Bireysel katılım yatırımcılarının bu ilgili mevzuat kapsamında şirketlere aktardığı nakdi sermayeyi Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY): Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran […]

Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanunu

Pay Çeşitleri

1- Hamiline ve Nama Yazılı Paylar Nama Yazılı Pay; Belli bir kişinin adına düzenlenmiş olan ve o kişinin şirketteki ortaklık payını temsil eden pay senetleridir. Nama yazılı pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini, sahiplerinin […]

Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanunu

Pay/Pay Senedi

Pay; kavramı şirket hissedarlarının şirket sermayesine katılma oranı ile birlikte pay sahibinin hak ve sorumluluklarını ifade eder. Pay Senedi; Şirket hissedarlarına ait sermaye paylarını temsil etmek üzere 6102 Sayılı TTK hükümleri çerçevesinde düzenlenen ve payların tedavülünü sağlayan kıymetli evrak Pay Sahibinin Hakları; 1- Kar Payı Hakkı; Pay, sahibine şirketin yıllık net karından pay alma hakkı verir. Her […]

Girişimcilik Tübitak / Teydeb
Girişimcilik Tübitak / Teydeb

Teknogirişim Firmaları ve Tübitak 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin hayata geçirilmesi ile birlikte TGSD alan firmaların desteklenmesine yeni bir boyut getirilmiştir. Tübitak 1512 Programı 3 aşamadan oluşmakta olup, Aşama 3; TÜBİTAK’ın hali hazırda var olan 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na geçişi ifade etmektedir. TÜBİTAK 1507 Destek Programı’nın uygulama esaslarında Teknogirişim firmalarına (hem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından […]

Girişimcilik Türk Ticaret Kanunu
Girişimcilik Türk Ticaret Kanunu

Start Up Firmalarında Yatırım Alma, Sermaye Artırımı ve Emisyon Primi’nin Önemi

Firmalar farklı nedenler yüzünden sermaye eksikliği hissederler. Bu eksiklik Net İşletme Sermayesinin yetersizliğinden kaynaklanabileceği gibi yeni yatırımcılardan bulunan fonların şirkete enjekte edilebilmesi sebebiyle de olabilir. Her ne sebeple olursa olsun asli amaç şirket mali yapısının güçlendirilmesidir.