Bireysel Katılım Sermayesi’ne ilişkin düzenlemeler ile yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere yapılan yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

Bireysel Katılım Sermayesi (BKS): Bireysel katılım yatırımcılarının bu ilgili mevzuat kapsamında şirketlere aktardığı nakdi sermayeyi

Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY): Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişileri,

Bireysel katılım yatırımcısı lisansı (BKY lisansı): Müsteşarlıkça belirlenen kriterleri karşılayan BKY’lere verilen ve devlet desteğinden yararlanma olanağı sağlayan belgeyi, ifade eder.

BKY’lerin yaptıkları yatırım tutarlarını son beş yıl içerisinde desteklenmiş bir AR-Ge firmasına yapması halinde %100, diğer herhangi bir firmaya yapması halinde ise %75 oranında bireysel katılım yatırımcısı indirimi olarak yıllık beyanname ile bildirilen kazanç ve iratlardan indirilebilme hakkı bulunmaktadır. Bu indirim hakkında faydalanabilmek için;

1- Yatırım yapılan anonim şirketin hisselerinin en az iki tam yıl elde tutulması

2- Yatırımcının Tam mükellef gerçek kişi olunması,

3- Yatırımcının BKY Lisansı’nın bulunması

4- Bakanlıkça belirlenmiş sektörlere ve en fazla 20 farklı şirkete yatırım yapılmış olması gerekmektedir.

1- BKY Lisansı Alabilmek İçin;

Şahısların yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı sıfatlarından birisine haiz olmaları gerekir.

a) Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar;

1) Lisans almadan önceki iki takvim yılı için, yıllık gelir vergisi beyannamesinde gayrisafi geliri 200.000 TL ve üzerinde olan veya,

2) Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değeri 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcıları,

Tecrübeli yatırımcılar;

1) Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya,

2) Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya,

3) BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında 26 ncı maddede belirtilen nitelikleri haiz halka açık olmayan en az üç şirkette BKY olarak ortak olan veya,

4) Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az üç şirketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan kişileri ifade eder.

2- Başvuruda Aranan belgeler

a- İş planı.

b- Girişim şirketinin faaliyet konusu, ortaklık yapısı, kayıtlı ve ödenmiş sermayesi ile mevcut ortaklarını ve diğer hususları içeren esas sözleşme taslağı

c- Girişim şirketi ortaklarının kimlik bilgileri ve özgeçmişi.

d- KY’nin ortaklık kurduğu girişimcilerle Gelir Vergisi Kanunu geçici 82 nci maddesine aykırılık teşkil edebilecek akrabalık bağları bulunmadığını ve girişim şirketiyle ticari ilişkisinin olmadığını belirten taahhütname.

e- %100 vergi desteğinden yararlanılması için ilgili kurumdan alınmış durumu tevsik eden belge.

3-Yatırım Yapılacak Şirketin Niteliği

a- Anonim şirket olması zorunludur

b- Yatırımdan önceki son iki mali yıldaki net satışlarının yıllık 5.000.000 TL’den fazla olmaması gerekir.

c- En fazla 50 çalışanı bulunması gerekir.

d- Şirketin ilişkili kişiler kapsamındaki kişilere ait olmaması zorunludur.

e- Başka bir şirketin kontrolünde olmaması gereklidir

f- Müsteşarlıkça belirlenen sektörlerden birisinde faaliyet göstermesi zorunludur

g- Paylarının halka arz edilmemiş olması şarttır

4- Asgari ve Azami Yatırım tutarları

BKY tarafından her bir girişim şirketinde iktisap edilen şirket hisselerinin bedeli 20.000 TL’den az ve yıllık bazda1.000.000 TL’den fazla olamaz. Ancak BKY tarafından farklı girişim şirketlerine yapılacak yatırımların toplamı bu tutarı aşabilir.

5- Faaliyet Raporları

BKY’nin sermayeyi yatırmasından itibaren iki yıllık süre boyunca girişim şirketi, altı aylık dönemler itibariyle iş planına göre hangi aşamada olduğunu, gerçekleştirdiği yatırımı ve faaliyetleri gösteren faaliyet raporunu ve ortaklık banka hesap özetlerini Hazine Müsteşarlığı’na göndermekle yükümlüdür.