4691 Sayılı Kanun
4691 Sayılı Kanun

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Temel Bilimler Desteği

18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” 62 ve 63. Maddesi ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa bazı eklemeler yapılmıştır. 22 Şubat 2018 ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama […]

4691 Sayılı Kanun
4691 Sayılı Kanun

Türkiye’de Kuluçka Merkezleri

Kuluçka merkezleri,  destek verdiği girişimin hayata geçmesinde önemli rol oynayan, girişime finansal destek sağlayan ve yatırımın önünü açan kuruluşlar olarak tanımlanır. Kuluçka merkezlerinin verdiği finansal destekler sınırlı olmakla birlikte daha ziyade rehber bir kuruluş olarak, girişimciye gelişmesi açısından fırsat veren ve işletmenin en kırılgan zamanlarında verilen teknik destek ile büyümesini sağlayan merkezlerdir. Girişim Hızlandırma Programları […]

Güncel Mevzuat (Sirkülerler)
Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

İşverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi

6740 sayılı kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda  bazı düzenlemelere gidilerek 25.08.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu düzenleme ile çalışanların, sürekli olarak tasarrufta bulunmalarının sağlanması ve aynı zamanda gelecekte ek bir gelir etmelerinin mümkün kılınması amaçlanmıştır. Bireysel Emeklilik Sistemi diğer bir deyişle “Otomatik Katılım Uygulaması 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. […]

Diğer Destek Programları Girişimcilik
Diğer Destek Programları Girişimcilik

Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi

Bireysel Katılım Sermayesi’ne ilişkin düzenlemeler ile yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere yapılan yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bireysel Katılım Sermayesi (BKS): Bireysel katılım yatırımcılarının bu ilgili mevzuat kapsamında şirketlere aktardığı nakdi sermayeyi Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY): Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran […]

Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanunu

Pay/Pay Senedi

Pay; kavramı şirket hissedarlarının şirket sermayesine katılma oranı ile birlikte pay sahibinin hak ve sorumluluklarını ifade eder. Pay Senedi; Şirket hissedarlarına ait sermaye paylarını temsil etmek üzere 6102 Sayılı TTK hükümleri çerçevesinde düzenlenen ve payların tedavülünü sağlayan kıymetli evrak Pay Sahibinin Hakları; 1- Kar Payı Hakkı; Pay, sahibine şirketin yıllık net karından pay alma hakkı verir. Her […]