4691 Sayılı Kanun

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Temel Bilimler Desteği

18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” 62 ve 63. Maddesi ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa bazı eklemeler yapılmıştır. 22 Şubat 2018 ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te ise  Temel Bilimler Desteği uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.
Bu yazımızda; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara sunulan Temel Bilimler Desteği’ne ilişkin açıklama ve ayrıntılara yer vermeye çalışacağız.
4691 sayılı Kanunun 8 inci maddesine eklenen hüküm uyarınca; Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden TGB Firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin, brüt asgari kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacağı ifade edilmiştir.
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen ee bendinde ise temel Bilimler;  Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları olarak açıklanmıştır.
 Buna göre; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların, matematik, fizik, kimya veya biyoloji alanından mezun bir personel istihdam etmeleri durumunda 2018 yılı için 2.029,50 TL tutarındaki kısmı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Ancak bu kapsamda firmaya sağlanacak destek, ilgili ayda istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez.
Temel Bilimler Desteği Yararlanma Şartları, Başvuru ve İzleme
  • Yararlanma Şartları;
– Destek başvurusunda bulunulacak personelin Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli niteliğine haiz olması
İstihdam edilecek personelin 1/7/2017 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi esastır.
– İlgili ayda istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez.
  • Başvuru;
Temel Bilimler Desteğinden yararlanmak isteyen firmalar taleplerini Teknokent Yönetici Şirketi’ne bildirir. Yönetici Şirket talebin uygun olup olmadığını değerlendirir ve bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu portal üzerinden Bakanlığa iletir. Bakanlık başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.
  • İzleme;
– Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri, bu destek kapsamında istihdam edilen personelin işe alınması ve işten ayrılması durumları ile ilgili hususları Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür.
– Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir.
– Bu destek kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için yukarıdaki şartların sağlandığını ve firma tarafından ilgili personele dönem ücretlerinin ödendiğini gösteren raporun Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Bakanlıkça uygun görülen tutar, raporun teslim edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar firmanın bildirdiği banka hesabına ödenir.
– Bu destek kapsamında düzenlenecek raporda bulunması gereken asgari bilgiler ve ilgili diğer hususlar, Bakanlıkça sonradan belirlenecektir.