4691 Sayılı Kanun

Teknokentlerde Poje Kabul ve Proje Bitirme Belgeleri

19 Ekim 2017 Tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır.  22 Şubat 2018 ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te ise anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan bazı düzenlemelere açıklık getirilmiştir.
Bu yazımızda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren firmaların, gelir veya kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmesi için edinmek zorunda oldukları Proje Kabul Belgesi ile Proje bitirme Belgesi’nden bahsedeceğiz.
Proje Kabul Belgesi;
22 Şubat 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yürütülecek her bir projenin Proje Kabul Belgesi alması gerekecektir.  Bu belgeler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından onaylanacak ve yönetici şirket tarafından düzenlenecektir.  Proje Bitirme Belgesi Yönetmelikte şöyle tanımlanmıştır;
Proje kabul belgesi: Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projelerinin her birinin, proje değerlendirme komisyonu görüşü çerçevesinde onaylanan veya başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin kabulüne ilişkin olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlükçe elektronik ortamda oluşturulmuş proje kodunu içeren belgedir.
Yönetmelikten önce Bölgede yer alan/alacak firmaların projeleri, Komisyon tarafından değerlendirilir, uygun bulunması halinde projeler başlatılırdı. Yönetmelikle beraber artık firmaların projeleri için Yönetici şirketten Proje Kabul Belgesi almaları gerekmektedir.
Proje Bitirme Belgesi; Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yürütülen projelerin başarılı bir şekilde tamamlandığını gösteren ve Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmalara iletilen belgeyi ifade eder.
Proje Bitirme Belgeleri Yeni dönemde özellikle Küçük ve Orta Ölçekli TGB firmaları için oldukça önemli bir hale gelmiştir. Zira bu firmaların 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde yer alan Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi istisnasından yararlanabilmesi için Proje Bitirme Belgesi edinmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Proje bitirme Belgesi alınması için aşağıdaki süreç tamamlanır;
  1.  Proje bitirme belgesi talep eden işletmeler Bölgede tamamlanan projeleri için elektronik ortamda başvuruda bulunur.
  2.  Yönetici şirket ilgili başvuruyu değerlendirir, elektronik ortamda kabul eder ve imzalar.
  3.  Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.
  4.  Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak oluşturulan belge, yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmaya iletilir.