Opsiyon Havuzu: Daha ziyade start up firmaları tarafından, yetenekli çalışanların kendi girişim firmalarında çalışmasını teşvik etmek amacıyla, rezerve edilmiş pay senetlerini ifade eder. Bu personellere belli bir ücretin yanında bir miktar da pay teklif edilerek şirketin büyümesi veya yatırım alması sonrasında veyahut halka açılması senaryosunda büyür karlar elde etmesi fırsatı sunulur. Bu uygulama çalışan personellerde aidiyet duygusu yaratır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun’da tam anlamıyla Opsiyon Havuzu ve bu çerçevede paylar tanımlanmamıştır. Başka bir deyişle Türkiye karşılığı en azından yazılı mevzuat hükümleri çerçevesinde bulunmamaktadır.

Ancak TTK’nın 612. Maddesi’nde şirketlerin kendi esas sermaye paylarını belli koşullar altında edinebilecekleri açıklanmıştır. Bu çerçevede hiçbir gerçek kişiye ait olmayan bu payları şirket edinebilir, ve şirket ana sözleşmesine bir hüküm ekleyerek bu payların yalnızca ileride istihdam edilmesi planlanan personellere paylaştırılacağı hüküm altına alınabilir.

MADDE 612 – Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisabı

1- Şirket kendi esas sermaye paylarını, sadece, bunları alabilmek için gerekli tutarda serbestçe kullanabileceği özkaynaklara sahipse ve alacağı payların itibarî değerlerinin toplamı esas sermayenin yüzde onunu aşmıyorsa iktisap edebilir.

2- Şirket sözleşmesinde öngörülen veya mahkeme kararıyla hükme bağlanmış bulunan bir şirketten çıkma ya da çıkarma dolayısıyla, esas sermaye paylarının iktisabı hâlinde, birinci fıkradaki üst sınır yüzde yirmi olarak uygulanır. Şirket esas sermayesinin yüzde onunu aşan bir tutarda iktisap edilen esas sermaye payları iki yıl içinde elden çıkarılır veya sermaye azaltılması yoluyla itfa edilir.

3-  Şirket kendi esas sermaye payları için ödediği tutar kadar yedek akçe ayırır.

4- Şirketin iktisap ettiği kendi esas sermaye paylarından kaynaklanan oy hakları ile buna bağlı diğer haklar, paylar şirketin elinde bulunduğu sürece donar.

5-  Şirketin, iktisap ettiği kendi esas sermaye paylarına ait ek ve yan ödeme yükümlülükleri, söz konusu paylar şirketin elinde bulunduğu sürece istenemez.

6-  Şirketin kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin sınırlama ile ilgili hükümler, şirket esas sermaye paylarının, şirketin çoğunluğuna sahip bulunduğu yavru şirketlerce iktisabı hâlinde de uygulanır.