Pay; kavramı şirket hissedarlarının şirket sermayesine katılma oranı ile birlikte pay sahibinin hak ve sorumluluklarını ifade eder.

Pay Senedi; Şirket hissedarlarına ait sermaye paylarını temsil etmek üzere 6102 Sayılı TTK hükümleri çerçevesinde düzenlenen ve payların tedavülünü sağlayan kıymetli evrak

Pay Sahibinin Hakları;

1- Kar Payı Hakkı; Pay, sahibine şirketin yıllık net karından pay alma hakkı verir. Her ortak, şirketten faaliyet dönemi sonunda gerçekleşen kârdan kendisine düşen payı, kanuna veya şirket sözleşmesine göre yılsonu bilançosu çıkarılmamışsa çıkarılmasını, bilançoda kâr payı saptanmamışsa saptanmasını ve alacaklarını istemek hakkına sahiptir.

2- Yeni Pay Alma Hakkı (Rüçhan Hakkı); Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir.  Şirket, rüçhan hakkı tanıdığı pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmalarını, nama yazılı payların devredilmelerinin esas sözleşmeyle sınırlandırılmış olduğunu ileri sürerek engelleyemez. Rüçhan hakkının sınırlandırılması ve kaldırılmasıyla, hiç kimse haklı görülmeyecek şekilde, yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz.

3- Tasfiye Bakiyesine Katılma Hakkı; Pay sahibi, şirketin tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder.

4- Şirket Yönetimine Katılma Hakkı;Pay sahibi, şirket genel kuruluna katılarak yönetim kurulunu seçme ve bu kurula seçilme hakkına sahiptir.

5- Oy Hakkı; Her pay, sahibine en az bir oy hakkı vermektedir. Buna aykırı olmamak şartıyla payların sahiplerine vereceği oy hakkının sayısı esas sözleşme ile belirlenebilmekte, bir payın oy hakkı artırılabilmektedir.
Şirketler ayrıca kar payı imtiyazı sağlayarak, oydan yoksun payları çıkarabilmektedir.

6- Bilgi Alma Hakkı;Pay sahibinin bilgi alma hakkı, esas sözleşme veya şirket kararı ile engellenemez veya sınırlandırılamaz. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Pay Senedi Örneği;

PAY SENEDİ