Duyurular

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihi Uzatıldı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kişisel verilerin işleme amaç ve araçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler veri sorumlusu olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın ilgili maddesi gereğince ise Kişisel Verileri Koruma Kurulunun gözetiminde ve Kurul Başkanlığı tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulmaktadır. Bu nedenle de kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kayıt olmaları zorunludur. Ancak işlenen verilerin niteliği, sayısı gibi kurul tarafından belirlenen objektif kriterler göz önünde bulundurularak, zorunluluk kapsamında olanlara yönelik bir düzenleme yapılmış olup söz konusu kişi ve kurumların özellikleri de aşağıda belirtilmiştir:

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının 31.12.2021 tarihine kadar sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekmektedir.

Öte yandan kurul tarafından çıkarılan yönetmelik çerçevesinde sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanması söz konusudur. Bu kapsamda Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne uymayanlara 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası verilebilmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir