6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 9. Maddesiyle 193 sayılı GVK’nun 89 uncu maddesine, 36. Maddesiyle 5520 sayılı KVK’nun 10. maddesine  yeni eklemeler yapılmıştır. Ayrıca 1 Aralık 2012 tarih ve 28514 sayılı Resmi Gazete’de bu hükme ilişkin açıklamaların yer aldığı 7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

 Buna göre Türkiye’den yurt dışında bulunanlara verilen aşağıdaki hizmetler dolayısıyla elde edilen kazancın %50’si kurum kazancından indirilebilecek

  •  Mimarlık
  •  Mühendislik
  •  Tasarım
  •  Yazılım
  •  Tıbbi raporlama
  •  Muhasebe kaydı tutma
  •  Çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti verme
  •  İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak  verilen eğitim ve sağlık hizmetleri

 İndirim Hakkından Yararlanabilmek İçin;

1-       İlgili şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama, eğitim ve sağlık hizmetleri sunmak olmalıdır. Sağlık alanında faaliyet gösteren işletmelerin elde ettiği kazançlara indirim uygulanabilmesi için Sağlık Bakanlığından alınan ruhsat çerçevesinde faaliyette bulunulması zorunludur. Eğitim alanında faaliyet gösteren işletmelerin de Milli Eğitim Bakanlığından alınan izin belgesi veya ruhsat çerçevesinde faaliyette bulunmaları gerekmektedir.

2-        Söz konusu hizmetlerin Türkiye’de yerleşik firmalar tarafından Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan firmalara sunulması gerekmektedir.

3-       Verilen hizmetten yurt dışında yurt dışında yararlanılması gerekmektedir. Başka bir deyişle verilen hizmet hizmeti alan yurt dışı menşeli firmanın Türkiye içerisindeki faaliyetlerle ilgili olmamalıdır. Verilen hizmetten tamamen yurt dışında istifade edilmelidir.

4-       Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.

Her ne kadar zorunlu olmasa da hizmet ihracının tevsşk edilmesi için döviz alım belgesinin temin edilmesi tavsiye edilmektedir.

 Hizmet ihracatı aynı zamanda KDV’den de istisnadır. Ancak istisna faturanın düzenlendiği dönemde değil dövizin ülkeye getirildiği dönemde yararlanılabilecektir. Başka bir deyişle “Fatura, ihracat bedeli dövizin yurda getirildiği dönemden önceki tarihlerde düzenlense dahi, hizmet ihracatı istisnası, dövizin yurda getirildiği dönem beyannamesinde beyan edilecektir.

 Uygulamayla birlikte yurt dışına verilen söz konusu hizmetleri sunan firmalara oldukça ciddi bir vergi indirimi sağlanmış oluyor.. 

Örnek 1  Neo Müh. Mimarlık Hiz. İth. İhr. A.Ş. yurt dışında mukim XYZ Corp. Ltd. firması ile  300.000 $ lık bir sözleşme imzalamış, ve sözleşme gereği bir inşaat projesinin mimari çizimlerini üstlenmiştir. Bu işi yapabilmek için toplam 50.000 $ maliyete katlanmıştır.

  Kanun Öncesi Vergi Hesabı Kanun Sonrası Vergi Hesabı
Hasılat 300.000 300.000 $
Katlanılan Gider -50.000 -50.000
İndirim Tutarının Hesabı 0,00 250.000/2 = 125.000
Vergi Matrahı 250.000 250.000-125.000
Hesaplanan Vergi 250.000 x 0,20 = 50.000 125.000 x 0,20 = 25.000

 

Yukarıdaki hesaplamada görüleceği üzere özellikle yurt dışı ağırlıklı çalışan hizmet firmaları neredeyse % 50’lik bir avantajı yakalamış olacak. Hem yurt içine hem de yurt dışına çalışan hizmet firmaları ise yurt dışı hasılatlarını arttırdıkları ölçüde sağlanan vergi avantajından maksimumu faydayı elde edebileceklerdir.

Örnek 2 : Trinity Yazılım Hiz. Ltd. Şti. Almanya’da mukim X Corp. GMBH’ye 150.000 $ karşılığında bir yazılım geliştirmiş olup, bedelini iş bitiminde tahsil etmiştir. Söz konusu yazılımı geliştirmek için 25.000 $ maliyete katlanan firmanın ilgili dönemde diğer faaliyetlerinden 500.000 $ hasılat elde etmiştir. 500.000 $’ı elde edebilmek için katlanılan maliyetler toplamı ise 125.000 $’dır

Buna göre şirketin toplam hasılatı 650.000 $ olup,

  Kanun Öncesi Vergi Hesabı Kanun Sonrası Vergi Hesabı
Yurt İçi Hasılat

500.000

500.000

Yurt Dışı Hasılat

150.000

150.000

Toplam Hasılat

650.000

650.000

Y. Dışı Proje için Katlanılan Gider

-25.000

-25.000

Diğer Faaliyetler için Katlanılan Maliyetler

-125.000

-125.000

İndirim Tutarının Hesabı

0,00

(150.000-25.000)/2 =62.500

Vergi Matrahı

500.000

500.000-62.500 =437.500

Hesaplanan Vergi 500.000 x 0,20 = 100.000

437.500 x 0,20 = 87.500

 

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir