Girişimcilik Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

BAĞ-KUR Sigortalılığı ve BAĞ-KUR Prim Borçlarının Ödenmesi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna tabi olarak, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle, herhangi bir işverene hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar; 4(b) eski ismiyle BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki meslek gruplarında yer alan kişiler, her ayın sonuna kadar 4(b) kapsamında ya da sık kullanılan adıyla BAĞ-KUR primi ödemek zorundadırlar.

 

 • Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar
 • Gelir Vergisinden Muaf Olup, Esnaf ve Sanatkâr Siciline Kayıtlı Olanlar
 • Köy ve Mahalle Muhtarları
 • Şirket Ortakları Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları 5510 sayılı Kanuna göre (4/b) kapsamında sigortalı sayılmışlardır
 • Tarımsal Faaliyette Bulunanlar
 • Jokeyler ve Antrenörler
 • Serbest Çalışan Avukatların Sigortalılığı
 • Noterler

Ödenmesi Gereken BAĞ-KUR Prim Tutarları

01.10.2008 tarihinden sonra 4/b sigortalıların prime esas kazançları; “5510 sayılı Kanunun 82””nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır.

5510 sayılı Kanun ilk yayınlandığında gerçek kişi işverenlerin BAĞ-KUR primleri yanlarında çalıştırdıkları işçilerden daha düşük olarak belirlenemiyordu.  Ancak 23 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6645 Sayılı torba yasa ile bu kural geriye yönelik olarak kaldırıldı. Başka bir deyişle işveren işçisinden daha az sigorta primi ödeyemez kuralı geriye dönük olarak yürürlükten kaldırılmış oldu. Böylece bu konuda önceki dönemlerde işverenler adına hesaplanan primler ve cezalar da kaldırılmış oldu.

Böylece Nisan ayından itibaren Bağ-Kur’lular primlerini kendileri belirlemeye başladılar.

Bu çerçevede 2016 yılı için detaylı hesaplamalar aşağıdaki gibidir;

Prime esas aylık kazanç alt sınırı: Asgari Ücret    => 1.647,00

Prime esas aylık kazanç alt sınırı: Asgari Ücret x 6,5  => 1.647 X 6,5 = 10.705,50

olarak hesaplanır.

BAĞ-KUR prim oranı %34,50 olarak uygulanmakta olup, bir BAĞ-KUR sigortalısı en az (1.647 x %34,50=) 568,22 TL en fazla (10.705,50 x %34,50=) 3.693,40 TL BAĞ-KUR sigorta primi ödeyebilecektir. Söz konusu asgari tutar ile azami tutar arasında kalmak koşuluyla kendi ödeyeceği BAĞ-KUR primini yine kendisi belirleyebilecektir.

Ödenecek BAĞ-KUR Sigorta Primi Nasıl Belirlenir ?

Bir önceki bölümde belirtildiği üzere İşverenler asgari ve azami tutarlar arasında kalmak kaydıyla kendi ödeyecekleri BAĞ-KUR primlerini belirleyebileceklerdir. Bunun için bağlı bulunulan Sigorta İl Müdürlükleri’ne şahsen başvuru yapılabilir.

Daha kolay bir yöntem ise www.turkiye.gov.tr adresinden ödenecek prim tutarının belirlenmesidir;

Öncelikle www.turkiye.gov.tr adresinde E- Hizmetler bölümünden “4B (Bağkur) Günlük Kazanç Beyan Girişi” seçilir

bağkur prim belirleme 1

Açılan pencerede prime esas günlük kazanç tutarı asgari ve azami tutarlar arasında olmak kaydıyla beyan edilir ve hesaplanır.

bağkur prim belirleme 2

Sistem söz konusu prime esas günlük kazanç tutarı için ödenmesi gereken Bağkur primini hesaplayacaktır.  Sonrasında Beyan Et seçeneği ile beyan işlemi tamamlanır.

Eğer ödenmesi gereken tutar değiştirilmek istenirse bir önceki bölüme tekrar dönerek yeni bir tutar belirlenebilir. 

bağkur prim belirleme 3

BAĞ-KUR Primleri Nasıl Ödenir ?

İşverenleri 4 (B) yaygın ismiyle BAĞ-KUR prim borçlarını aşağıdaki yollarla ödeyebilirler;

 • Banka Şubelerinden
 • www.turkiye.gov.tr adresinden
 • İnternet Bankacılığı ile,

Aşağıda internet bankacılığını kullanmak suretiyle Bağ-Kur Primlerinin nasıl ödeneceği resimli bir şekilde anlatılmıştır;

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü üzere Bağkur ödemeleri için iki seçenek bulunmaktadır Bu seçeneklerden uygun olanı işaretlendikten sonra T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapmak mğmküdür.;

1- Bağ-Kur Cari Dönem Prim; seçeneği işaretlenerek sorgulama yapıldığında yalnızca ilgili ayın borcu görüntülenecektir. Dolayısıyla yalnızca ilgili ayın ödemesi gerçekleştirilebilecektir.

2-Bağ-Kur Prim; seçeneği işaretlenerek sorgulama yapıldığında geçmişe dönük bütün borçlar görüntülenebilecek ve ödenebilecektir.

bağkur-1

bağkur-2