Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Üreten İşletmeler için Sanayi Sicil Belgesi Alma Zorunluluğu

1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır. Bu çerçevede Kanuna eklenen 3 üncü madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacağına dair af getirildiği belirtilmiştir.
Yukarıdaki düzenleme çerçevesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından NACE Kodu 62.01 Bilgisayar Programlama Faaliyetleri sınıfında faaliyet gösteren işletmelere konu ile ilgili bilgilendirme yazıları gönderilmeye başlanmıştır.
Bu yazımızda Sanayi Sicili’ne kayıt yaptırmak zorunda olan şirketler ve yapılması gereken işlemler hakkında bilgi vermeye çalışacağız.
Sanayi Sicili Kanunun 2 nci maddesi hükmü gereğince, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetine başladıkları tarihten itibaren 2 ay içerisinde sanayi siciline kayıt olmak zorundadır
Bu kapsama giren firmalara yapılan denetimlerde Sanayi Sicil Belgesi olmadığı için 6948 sayılı sanayi sicil kanununun 2. ve 9. maddeleri gereği 1.046,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Sanayi Sicil Belgesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl müdürlüklerine tarafından verilmektedir.
A- SANAYİ SİCİL BELGESİ VE KAPASİTE RAPORU
a- Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri kapasite raporu esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur. Başka bir deyişle bu sınıfta yer alan işletmelerin öncelikle Kapasite Raporu almaları esastır.  Kapasite raporları ise bağlı bulunduğu Tİcaret Odası, Sanayi Odası veya bağlı bulunulan odalardan alınacak olup, https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresi üzerinden üzerinden kayıt  yaparak gerekli bilgileri doldurarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine Sanayi Sİcil Belgesi için evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedir.
Sanayi Sicil Bilgi Sisteminin Kullanılmasına Yönelik hazırlanmış olan bilgi formuna buradan ulaşabilrisiniz.
b- Mikro Ölçekli İşletmeler ise Kapasite Raporu almadan https://sanayisicil.sanayi.gov.tr  üzerinden kayıt  yaptırabileceklerdir. Kapasite Bilgilerini ise firma beyanlarına göre doldurabilecek ve imza yetkilisi tarafından kaşe imzalı şekilde eklerle birlikte Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine başvurarak Sanayi Sİcil Belgesi alacaklardır.
 • Mikro İşletmeler: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 1 milyon TL aşmayan işletmeler, mikro işletme olarak adlandırılmaktadır.
 • Küçük İşletmeler: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük işletme olarak adlandırılmaktadır.
 • Orta Büyüklükteki İşletmeler: 250 çalışandan az istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan işletmeler, orta büyüklükte işletme olarak adlandırılmaktadır.
İşletme üretim faaliyetine son vermediği sürece Sanayi Sicil Belgesi geçerlidir
B- SANAYİ SİCİLİNE KAYIT İÇİN BAŞVURU
Kayıt işlemleri, Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. KILAVUZ; İşletmeler için Kullanım Klavuzunu indirmek için tıklayınız.
Elektronik ortamda başvurular tamamlanarak aktivasyon işlemlerinin başlamasından sonra aşağıdaki evraklar ile birlikte Bilim, Sanayi, ve Teknoloji İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.
 1. Mikro İşletmeler İçin İlk Başvuruda İstenilen Evraklar;
(On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 1.000.000 TL yi aşmayan küçük işletmeler )
 1. Dilekçe, (Dilekçelerin sisteme Word formatında yüklenmesi gerekmektedir).
 2. Kapasite Raporu fotokopisi veya kapasite raporu yerine geçen sistem üzerinden girilmiş Firma Beyanı Çıktısı işletme yetkilisi ıslak imzalı ve kaşeli olarak
 3. Ticaret/esnaf sicil gazetesi fotokopisi (kuruluş, adres, unvan değişikliği, şube kuruluş gazeteleri)
 4. İmza Sirküleri(Şahıs İşletmeleri için imza beyannamesi)
 5. Mikro İşletmeler için mikro işletme olduğuna dair beyanname,
 6. Bir önceki yılın mali bilançosu (Mikro İşletmeler İçin)
 7. Son ayın SGK Hizmet Listesi (Mikro İşletmeler İçin))
2. İlk Defa Başvuracak Küçük, Orta Ve Büyük İşletmeler İçin İlk Başvuruda İstenilen Evraklar:
 1. Dilekçe (Dilekçelerin sisteme Word formatında yüklenmesi gerekmektedir).Kapasite Raporu (Geçerlilik Süresi Dolmamış)
 2. Sanayi Sicil Beyannamesi http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden eksiksiz olarak doldurularak sistem üzerinden veri tabanına gönderilecektir.
 3. Ticaret/esnaf sicil gazetesi fotokopisi (kuruluş, adres, unvan değişikliği,
 4. şube kuruluş gazeteleri)
 5. Firma yetkilisinin imza sirküleri, (gerçek kişiler için imza beyannamesi)
Sanayi Sicil Beyannamesi
İlk başvuru yapıldıktan son İşletme, içeriği Bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi, ve anket formunu elektronik ortamda doğru ve eksiksiz olarak doldurur. Küçük, orta ve büyük işletmelerin üretime ilişkin bilgilerini kapasite rapornda yer alan bilgiler çerçevesinde doldurması gerekir. Öte yandan Mikro İşletme niteliğine haiz işletmeler için firma beyanı esas alınır. İşletmeler için Kullanım Klavuzunu indirmek için tıklayınız.
C-SANAYİ SİCİL BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ
Sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin aşağıdaki değişiklilkleri çerçevesinde Sanayi Sicil Belgelerini de yenilemeleri gerekmektedir.;
1- Fiili üretim yeri adresi değişikliği,
2- Ürün değişikliği
3- Ürün ilavesi
4- Unvan değişikliği
İşletme ile ilgili değişiklik işlemleri elektronik ortamda işletme tarafından gerçekleştirilir.
Değişiklik işlemi ile ilgili müracaat evrakı ve Sanayi Sicil Belgesi aslı veya Sanayi Sicil Belgesi kayıp ise gazete zayi ilanı dilekçe ekinde İl Müdürlüğüne verilir. Fiili adres değişikliği olmayan durumlarda, ilgili idareden alınacak yazı bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğüne verilir. Yapılan değişikliklerin İl Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde, aynı numara ve tarihli yeni belge düzenlenir
D- SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZESİ
Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize yaptırılması gerekmektedir. Süresinde vize müracaatı gerçekleştirmeyen işletmelerin vize işlemleri, en son müracaat tarihi esas alınarak ve Sanayi Sicil Belgesinde bu tarih belirtilerek gerçekleştirilir. Bir sonraki vize döneminde ise birinci fıkra kapsamında işlem yapılır. Geriye dönük vize işlemi yapılmaz. Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile birlikte üretim yerinin bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne müracaat edilir. Vize yaptırmama ile ilgili bir idari ceza düzenlenmemiştir. Vize süresi ile ilgili olarak işletmeler elektronik posta ile bilgilendirilirler.
E- YILLIK İŞLETME CETVELİNİN DOLDURULMASI
Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler her takvim yılı başından itibaren 4 ay (Ocak-Şubat-Mart-Nisan) içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri ihtiva eden “Yıllık İşletme Cetveli”nin veri girişini https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden yapmak zorundadırlar.

Yıllık İşletme Cetvelini zamanında https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresine girmeyen işletmeler her yıl yeniden değerlendirme oranında artan idari para cezasına (2018 Yılı için 1.046 TL )  maruz kalacaktır.

F- SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR
1- İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil – Terkin işleminden faydalanırlar.
2- Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
3- Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
4- Eximbank Kredilerinden Yararlanma
G- İDARİ PARA CEZALARI