27 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Yasa (7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) ile birçok teşvik yürürlüğe girmiş bazı düzenlemeler yapılmıştır.
  • A- Yeni Makine ve Teçhizat Alımlarında Amortisman “Yarı” Sürede İtfa Edilebilecek
İmalat sanayinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31.12.2019 tarihine kadar alınan yeni makina ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadar daha kısa sürede amortismana tabi tutularak gider yazılmasına imkan sağlandı.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra,
a- Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde
b- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
c- 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
d- Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun
kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenir.
  • B- Sanayi Sicil Belgesine Sahip Şirketlerin 31/12/2019 Yılına Kadar Makine Ve Teçhizat Alımlarına KDV İstisnası Getirildi
Sanayi sicil belgesine sahip firmaların imalat sanayinde, kullanmak üzere aldığı yeni makina ve teçhizatlar 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edildi. Böylece imalatçı firmaların üretim kapasitelerine artırmaya yönelik makine teçhizat alımları için KDV ödeme zorunda olmayacaklar.
 İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.
C- Ar-Ge Faaliyetlerinde Kullanılacak Makina Ve Teçhizatlara 31/12/2019 Yılına Kadar KDV İstisnası Getirildi
a- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
b- 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
c- Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun
kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 31.12.2019 takvim yılı sonuna kadar satın aldıkları makina ve teçhizatlar kadar katma değer vergisinden istisna olacaktır. Böylece firmalar Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacakları makine ve teçhizatlar için KDV ödemek zorunda olmayacaklar.
 İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.
  • D- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na Yapılan Eklemeler
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki gibi düzenlenmiş altı çizili bölümler Geçici 2. Maddeye eklenmiştir. Aşağıda yer alan düzenlemeler ile aynı çerçevede daha önceden 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştı. Bu konuda detaylı açıklamaların yer aldığı yazılarımıza aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz;
Teknokent Firmalarının Edinmek Zorunda Oldukları Patent, Patente Eşdeğer Belgeler ve Proje Bitirme Belgesi
Teknokentlerde Proje Kabul ve Proje Bitirme Belgeleri
Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu  Kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların, mahiyetlerine göre, AR-GE faaliyetleri neticesinde elde edilmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde tescil veya kayıt ettirilmesi ya da bildirilmesi şartına bağlamaya, istisnadan kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş olması kaydıyla bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği vergilendirme döneminden başlayarak faydalandırmaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmesine ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.
Belirlenen esaslar çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmemesi durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.”