30 Aralık 2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de 2017/11174 sayılı “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar” yayınlanmıştır. Bu çerçevede 2017 yılında uygulanmış olan İşbaşı Eğitim Programlarının 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
İşbaşı Eğitim Programları Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Programın amacı İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin, teorik olarak aldıkları eğitimi meslek hayatlarında uygulama ve mesleki deneyim elde etmelerine fayda sağlayan bir programdır. Bu program işsizlerin; iş hayatına adapte olma ve mesleki tecrübe kazanmaları açısından önemli bir fırsattır.
Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacakları yerleri kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR tarafından bulunan işyerlerinde de eğitimlerini yapabileceklerdir.  İşverenlerde istedikleri adayı kendileri bulmakta özgür oldukları gibi, İŞKUR’dan da kendi şartlarına uygun bir programcı bulmalarını talep edebilirler.
İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.
Programa başvuru yapacak işverenin en az 2 sigortalı çalışanı olması gereklidir. 2-10 arasında sigortalı çalışanı olan işverenler 1, 10’dan fazla sigortalı çalışanı olan işverenler ise çalışan sayısının %10’u kadar (max %30) katılımcı talep edebilir. Program süresince katılımcının asgari ücret düzeyince harçlığı, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta pirimi ve genel sağlık sigortası pirimi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Programdan yararlanmak için katılımcıların en az %50’sini istihdam etme zorunluluğu bulunmakta ve en az program süresi boyunca istihdam etmek zorundadır.
İşbaşı eğitim programından yararlanma şartları;
 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak
 • 15 yaşını tamamlamak
 • İşverenin eşi olmamak, 1. ve 2. derece akrabası olmamak
 • Emekli olmamak
 • Programın başlamasından önceki 3 aylık süre zarfında işverenin çalışanı olmamak
 • Programın başlamasından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
 • iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak
 • programın bitiminden itibaren en geç 3 ay içinde ilgili meslekle istihdam edilmelidir
 • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmalı
İsteğe bağlı sigortalı olanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, engelli maaşı alanlar ve tarımsal faaliyetlerde bulunanlarda işbaşı eğitim programından faydalanabilmektedir.
İşbaşı eğitim programını tamamlayan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçüklerin 3 ay içerisinde istihdam edilmesi durumunda imalat sanayisi sektöründe faaliyet gösterenlerin 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösterenlerin 30 ay boyunca SGK işveren primi işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.
İşverenlerin işbaşı eğitim programından yararlanabilmesi için;
 • İşe alındıkları takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılmaları,
 • 06645 sayılı Kanun numarası ile düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • İşverenin geçmişe yönelik prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması,
 • İşyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması
İşbaşı eğitim süresi en fazla 160 fiili gün olarak düzenlenebilir. Günde en az 5, en fazla 8 saat, haftada 6 günü geçmemek kaydıyla haftalık max. 45 saat olarak planlanabilir.
İşbaşı eğitim programlarında karşılanan giderler;
 • Katılımcının zaruri gideri (günlük 54 TL, öğrencilerde 40,5 TL işsizlik ödeneği alanlara 27 TL)
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi
 • Genel sağlık sigortası prim gideri
Programa başvurular Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmeti alınarak programa katılmak mümkündür.
Özel sektör işverenlerinin;
-31.12.2018 tarihine kadar başlayacak olan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan 18-29 yaş arası kişileri,
– Programı tamamladıkları meslekte,- Programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,
– Kişinin istihdam edildiği tarih itibarıyla önceki takvim yılının ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam etmeleri durumunda,
-İşverenin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay,
süre ile kişilerin asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primlerinin işveren payları (416,05 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.