SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Asgari Ücret Desteği (5510 Sayılı Kanunun Geçici 75’inci Madde)

5510 Sayılı Kanunun Geçici 75’inci Madde Teşviğinden Yararlanma Koşulları
Bu teşvik ile sigorta prim ödemelerinde işverenlere bir miktar indirim hakkı getirilmektedir. Buna göre Sigortalı personel çalıştıran firmaların çalıştırdıkları her bir personel için Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar kadar indirim hakkı tanınmıştır.
(2017 Yılında bu tutar 30 gün çalışan işçi için 99,90 TL olarak belirlenmişti) Söz konusu indirim 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilecek olup, indirim konusu yapılacak olan tutar işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.
İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili;
  • 2018 yılı Ocak ila Eylül aylarına/dönemlerine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği,
  • Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği,
  • Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı
  • Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması
durumlarının tespit edilmesi hâllerinde indirim uygulanmaz. İndirim SGK prim borçlarının ödenmesi sırasında, toplam borçtan otomatik olarak mahsup edilmesi suretiyle ödenmektedir.