SGK / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki (4447 Sayılı Kanun Geçici 10. Madde)

6111 Sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesi eklenmiş olup, söz konusu madde uyarınca, sigortalı personele ait primlerin işveren hisselerine ait tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu uygulama Bakanlar Kurulu kararı 2020 yılına kadar uzatılmış oldu.
31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden şirketlere ait sosyal güvenlik primi işveren payları (416,05 ila 3.120,37 TL )İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
Bu maddenin amacı kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını artırmak, mesleki ve teknik donanıma sahip personellere yeni istihdam alanları oluşturmak ve yeni istihdam olanakları yaratmak olarak özetlenebilir.
Bu teşvikten yararlanabilmek için işe alınacak personelin;
1- 31/12/2020 tarihine kadar işe alınması
2- 18 yaşından büyük olması
3- İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olması
4- Şirkette çalıştırılan ortalama personel sayısına ilave olarak işe alınması
5- SGK bildirimlerinin süresinde yapılmış olması
6- SGK Primlerinin süresinde ödenmiş olması
7- Vadesi geçmiş varsa bunların taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması
8- Herhangi bir SGK borcunun bulunmaması
Yaş hadlerine uygun personel istihdam edilmesi;
Kadın sigortalı istihdam edecek şirketler açısından işe alınacak kişinin 18 yaşından büyük olması yeterli olurken, erkek personel istihdam edecek şirketler için personelin 18-29 yaş aralığında olması gerekmektedir.  29 yaşından büyük erkek sigortalıların söz konusu SGK indirimlerinden yararlanabilmesi için İŞKUR kaydı aranmaktadır. Bununla birlikte 6 teşvik süresi 6 ay ile sınırlandırılmıştır.
İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda bütün destek sürelerine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANILMASI SIRASINDA ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ TESPİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için maddede aranılan şartlardan birisi de; işe alınan sigortalıların, işe alındıkları tarihten önceki altı aylık süreye ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmalarıdır.
Söz konusu sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında, maddede aranılan şartların sağlanmış olup olmadığı hususu, 06111 nolu Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin onaylanmasından önce sistem tarafından kontrol edilmesine rağmen, sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu aylık prim ve hizmet belgelerinin onaylanmasının ardından, başka bir ifade ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi sona erdikten sonra kontrol edilebilmektedir.
Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi sona erdikten sonra yapılan kontroller sonucunda, 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş. ekranı vasıtasıyla sisteme tanımladıkları sigortalıları ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmadıkları halde, aylık prim ve hizmet belgelerini 06111 nolu Kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyen işverenlerden İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmış olan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınmaktadır. Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yersiz yararlandığı tespit edilen işverenler sonradan 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen beş puanlık sigorta prim desteğinden de yararlanamamaktadırlar.
Bu bağlamda, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılması sırasında ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesinden önce işverenlerce kontrol edilmesi ve 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş. ekranı vasıtasıyla sisteme tanımlandığı halde, aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlendiği dönemde ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmayan sigortalıların 06111 nolu Kanun numarası seçilmek suretiyle değil, gerekli şartların sağlanmış olması kaydıyla 05510 nolu Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kuruma bildirilmeleri gerekmektedir.
Dolayısıyla, işverenlerimizce sonradan gecikme cezası ve gecikme zammı ile karşı karşıya kalınmamasını teminen, 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş. ekranı vasıtasıyla sisteme tanımlanmış sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmış olup olmadığı hususunda 2011/45 sayılı Genelgede yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekmektedir.
Konuyla ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.
İşverenlerimize önemle duyurulur.
1- Ortalama sigortalı sayısının belirlenmesi
Örnek 1- (A) Limited Şirketinin 2011/Nisan ayında (A), (B), (C) ve (D) sigortalılarını işe aldığı ve bu sigortalılardan (A), (B) ve (C) sigortalılarının 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına girdiği varsayıldığında, kapsama giren (A), (B) ve (C)  sigortalılarından dolayı geçici 10 uncu maddede öngörülen sigorta prim desteğinden, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılacakları aylarda yararlanılabilecektir.
Bu sigortalılar yönünden ortalama sigortalı sayısının tespitinde, çalışmaya başladıkları işyerinden işe başladıkları tarihten önce işverenlerince Kuruma verilen 2010/Ekim, Kasım Aralık ve 2011/Ocak, Şubat, Mart aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalaması dikkate alınacaktır. Söz konusu işyerinde;
2010/Ekim ayında      : 8
2010/Kasım ayında    : 8
2010/Aralık ayında     : 5
2011/Ocak ayında      : 4
2011/Şubat ayında     : 5
2011/Mart ayında       : 5
sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, (A), (B) ve (C) sigortalılarının bahse konu sigorta prim desteğinden yararlanmasına ilişkin ortalama sigortalı sayısı;
8 + 8 + 5 + 4 + 5 + 5 = 35
35 / 6 = 5,83 = 6 olacaktır. (Bu hesaplama sırasında, küsurat kısmının 0,01 ila 0,49 arasında olması halinde sıfır olarak dikkate alınacaktır.)
Örnek 2- Aynı işyerinde 2011/Haziran ayında, kapsama giren (E) ve (F) sigortalılarının işe alındığı varsayıldığında, (E) ve (F) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısı,  2010/Aralık ve 2011/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalaması alınmak suretiyle hesaplanacaktır. Söz konusu işyerinde;
2010/Aralık ayında     : 5
2011/Ocak ayında      : 4
2010/Şubat ayında     : 5
2011/ Mart ayında      : 5
2011/Nisan ayında     : 7
2011/Mayıs ayında     : 6
sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, (E) ve (F) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısı;
5 + 4 + 5 + 5 + 7 + 6 = 32
32 / 6 = 5,33 = 5 olacaktır.
Örnek 3- Aynı işyerinde 2011/Temmuz ayında, kapsama giren (G), (H) ve (L) sigortalılarının işe alındığı varsayıldığında, (G), (H) ve (L) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısı, 2011/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalaması alınmak suretiyle hesaplanacaktır. Söz konusu işyerinde;
2011/Ocak ayında      : 4
2010/Şubat ayında     : 5
2011/ Mart ayında      : 5
2011/Nisan ayında     : 7
2011/Mayıs ayında     : 6
2011/Haziran ayında  : 6
sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında (G), (H) ve (L) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısı
4 + 5 + 5 + 7 + 6 + 6 = 33
34 / 6 = 5,50 = 6 olacaktır.
Bu durumda,
2011/ Nisan ayında işe alınan sigortalılara ilişkin ortalama sigortalı sayısı        : 6
2011/ Haziran ayında işe alınan sigortalılara ilişkin ortalama sigortalı sayısı     : 5
2011/ Temmuz ayında işe alınan sigortalılara ilişkin ortalama sigortalı sayısı    : 6
olacaktır.
2- Kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti
Örnek 1- Yukarıda belirtilen işyerinde,
2011/Temmuz ayında 8 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında,
– 2011/Nisan ayında işe alınan (A), (B) ve (C) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 6 olması ve 2011/Temmuz ayında 8 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Temmuz ayında (A), (B) ve (C) sigortalılarının yalnızca ikisinden dolayı yararlanılabilecek,
– 2011/Haziran ayında işe alınan (E) ve (F) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 5 olması ve 2011/Temmuz ayında 8 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Temmuz ayında (E) ve (F) sigortalılarının her ikisinden dolayı yararlanılabilecek,
– 2011/Temmuz ayında işe alınan (G), (H) ve (L)  sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 6 olması ve 2011/Temmuz ayında 8 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Temmuz ayında (G), (H) ve (L)  sigortalılarının yalnızca ikisinden dolayı yararlanılabilecek,
2011/Ağustos ayında 7 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında,
– 2011/Nisan ayında işe alınan (A), (B) ve (C) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 6 olması ve 2011/Ağustos ayında 7 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Ağustos ayında (A), (B) ve (C) sigortalılarının yalnızca birinden dolayı yararlanılabilecek,
– 2011/Haziran ayında işe alınan (E) ve (F) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 5 olması ve 2011/Ağustos ayında 7 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Ağustos ayında (E) ve (F) sigortalılarının her ikisinden dolayı yararlanılabilecek,
– 2011/Temmuz ayında işe alınan (G), (H) ve (L)  sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 6 olması ve 2011/Ağustos ayında 7 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Ağustos ayında (G), (H) ve (L)  sigortalılarının yalnızca birinden dolayı yararlanılabilecek,
2011/Eylül ayında 6 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında,
– 2011/Nisan ayında işe alınan (A), (B) ve (C) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 6 olması ve 2011/Eylül ayında 6 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Eylül ayında (A), (B) ve (C) sigortalılarından dolayı yararlanılması mümkün bulunmamakta,
– 2011/Haziran ayında işe alınan (E) ve (F) sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 5 olması ve 2011/Eylül ayında 6 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten, 2011/Eylül ayında (E) ve (F) sigortalılarının yalnızca birinden dolayı yararlanılabilecek,
– 2011/Temmuz ayında işe alınan (G), (H) ve (L)  sigortalılarına ilişkin ortalama sigortalı sayısının 6 olması ve 2011/Eylül ayında 6 sigortalı çalıştırılması nedeniyle, geçici 10 uncu maddede öngörülen teşvikten 2011/Eylül ayında (G), (H) ve (L)  sigortalılarından dolayı yararlanılması mümkün bulunmamakta,