Diğer Destek Programları

Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılıkla İlgili Olarak Yerli Tasarım ve Üretimine Yönelik Ar-Ge ve Eğitim Faaliyetlerine Hibe Programı

 Elektronik Haberleşme, Uzay Ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme

Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik 12.09.2012 tarih ve 28409 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelik uyarıca; elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili olarak yerli tasarım ve üretimine yönelik araştırma, geliştirme ve eğitimfaaliyetlerine ilişkin projeler max. %100 oranında desteklenmesi öngörülmüştür.  Elektronik haberleşme alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı en fazla 10.000.000 TL, havacılık ve uzay alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı ise en fazla 20.000.000.TL olabilecektir.

 · Desteklemede öncelikli konular

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yönetmelik amacı doğrultusunda

her yıl için destekleyeceği öncelikli proje konularını belirleyecek ve o takvim yılı

öncesinde internet sitesinde yayımlayacaktır.

 · Proje destek başvurusu şartları

 Bu Yönetmelik kapsamındaki desteklere yalnızca, projenin gerektirdiği Ar-Ge faaliyetlerini kendisi yürüten ve üniversitelerin en az ön lisans programlarında okuyan veya mezun gerçek kişiler, şirketler, şahıs işletmeleri veya yüksek öğretim kurumları gibi tüzel kişilikler başvurabilir.

 Başvuru yapan kuruluşun, başvuru tarihinden önceki bir yıl süresince aktif olarak

faaliyette olması gerekmektedir. Başvuruyu yapan kuruluşun, projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması gerekmektedir.  Bir kuruluşun veya araştırmacının, bir başvuru dönemi içerisinde ancak bir proje başvurusu kabul edilir. 

 Hâlihazırda bir projesi destek kapsamında olan proje sahibinin, destek kapsamı

süresince yapacağı proje destek başvuruları kabul edilmez.

 · Değerlendirme ve Kabul

 Proje destek başvuruları, değerlendirme dönemi içerisinde oluşturulacak iki farklı  kurul tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. İlk değerlendirme ön değerlendirme olarak adlandırılır ve aşağıdaki hususlar incelenir.

 Ön değerlendirmede aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 a) Proje içeriğinin elektronik-haberleşme, uzay ve havacılık ile ilgisi.

b) Proje içeriğinin Ar-Ge tanımına uygunluğu.

c) Sektörün ihtiyaç duyduğu acil ve öncelikli konuları kapsaması.

ç) Bakanlık strateji ve politikaları ile uyumluluğu.

Kurul üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile almakta olup, ön

değerlendirme sonucunda aldığı kararda, her proje için destekleme veya

desteklememe gerekçelerini yazılı olarak açıkça belirtir ve Bakanlığa sunar.

Ön değerlendirmeyi başarıyla geçen uzman veya kuruluşlar söz konusu projenin

desteklenmeye değer olup olmadığını aşağıdaki kriterler çerçevesinde belirlemeye  

 a) Projenin Ar-Ge niteliği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönüne ilişkin unsurları.

b) Teknolojik değerlendirme ve karşılaştırmalar.

c) Proje çıktısının sosyal ve ekonomik faydası.

ç) Projenin yapılabilirliği.

d) Proje ekibinin niteliği.

e) Proje plan kalitesi.

f) Projenin teknik ve ticari riskleri.

g) Projenin, Bakanlık strateji ve politikaları açısından önemi.

ğ) Projenin elektronik haberleşme ve/veya havacılık ve uzay sektörüyle

doğrudan ilgili olması.

 Bu aşamada değerlendirmeye alınan projelerin desteklenmeye esas harcama tutarını, destek oranını ve destek süresi belirlenir. Projelere verilebilecek destek süresi otuzaltı ayı geçemez. Ancak gerekmesi halinde projenin tamamlanabilmesi için altı aya kadar ek süre verilebilir. Destek kapsamındaki projelerle ilgili harcama ve gider belgelerinin, mutlaka destek süresi içinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

 · Destek oranı, sınırı ve destek tutarı

 Kabul gören projeler için belirlenen destek oranının üst sınırı %100 olarak belirlenmiş olup, bu oran, sektöre yönelik strateji ve politikalar dikkate alınarak Bakanlık tarafından değiştirilebilir. Elektronik haberleşme alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı en fazla 10.000.000 TL, havacılık ve uzay alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı ise en fazla 20.000.000 TL olabilecektir.

 · Desteklenen harcama kalemleri

a) Proje yöneticisi ve projede görev alan teknik personele ödenen ücretler.

b) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri.

c) Danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri.

ç) Ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile

ilgili giderler.

d) Projede kullanılan malzeme giderleri.

e) Laboratuvar test ve analiz raporları ile ilgili giderler.

 Yukarıda belirtilenlere ek olarak, projeye özgü farklı harcama ve giderlerin desteklendiği durumlarda bunlara ilişkin açıklamalar destek kararında belirtilir. Aynı şekilde desteklenmeyen giderler ve desteklenen harcama ve giderlere uygulanacak kısıtlamalar destek kararında belirtilir.

 · Diğer Hususlar 

a) Desteklenmesi uygun bulunan projelere ilişkin olarak Bakanlık ile proje sahibi arasında sözleşme imzalanması esastır

b) Proje sahibi kuruluş projeyle ilgili harcamalara ilişkin mali raporlarını onaylı

olarak Bakanlığa sunar.

c) Bakanlık, destek kapsamına aldığı projelere ilişkin teknik ve mali gerçekleşmeler ile projelerin öngörüldüğü şekilde yürütülüp yürütülmediğini gerçekleşme raporları ve izleme raporları vasıtasıyla takip eder.

d)  Proje sahibi, sözleşmede belirtilen süreler sonunda proje gerçekleşme raporlarını hazırlar ve Bakanlığa iletir.

e)  Proje sahibi, projenin tamamlanmasını müteakip en geç iki ay içinde proje sonuç raporunu Bakanlığa sunar.

f) Destek kapsamına alınan projeler, proje sahibi kuruluşun talebi üzerine Bakanlığın izni ile bu Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyan başka bir kuruluşa devredilebilir. Araştırmacılar tarafından yürütülen projeler, bir başka araştırmacıya devredilemez.

g) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan destekleme ve teşvikler hariç olmak üzere bir kurum veya kuruluştan Ar-Ge desteği alan projeler desteklenmez. Kuruluş veya araştırmacı, projesinin başka bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmediğine ilişkin taahhütname verir.

h) Desteklenmesine karar verilen projelere ilişkin her türlü belgeler, mali raporlar ve diğer belgeler 10 yıl muhafaza edilir.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir