Diğer Destek Programları

İstihdamın Artırılmasına Yönelik İşverenlere Sağlanan Vergi ve SGK İndirimleri

687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 17. Madde ile 01.02.2017 ve 31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere işverene sigorta prim ödemesi teşviki uygulamaya girmiştir. Teşvik ile özel sektör işverenlerin istihdama katkı sağlaması ve işverenin yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır.
İşverenler 01.02.2017’den 31.12.2017 tarihine kadar istihdam edecekleri sigortalı çalışanlar için teşvikten yararlanabilecekler. Ancak teşvikten faydalanmanın bazı şartları var.
687 sayılı KHK’da öngörülen sigorta primi ve işsizlik sigortası primi teşvikinden yararlanılabilmesi için,

Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Sigortalı Açısından;
1) İşverenin işe alacağı sigortalıyı belirtilen süre içerisinde (01/02/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında) işe almış olması,
2) İstihdam edilecek sigortalının İşkur’a kayıtlı işsizler arasından olması
3) İstihdam edilecek sigortalının son 3 ay içinde çalışmamış olması,( 5510/4-a, 4-b, 4-c, Ek-6, Ek-9/1. fıkra kapsamında)
İşveren Açısından;
1) Teşvikten yararlanacak işverenin özel sektör işvereni olması (İhale konusu işyerleri hariç)
2) İşe alınacak sigortalının 2016 yılı aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde ki sigortalı sayısına ilave olması, 2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde 2016 yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olması,
3) Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı ya da bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin olmaması,
4) İşverenin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süre içinde vermiş olması,
5) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
Ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması Ancak işveren kuruma olan borcunu 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış ise bu işlem devam ettiği sürece teşvikten yararlanabilecektir.
Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
Buna göre yukarıda açıklanan muafiyetlerden yararlanmayı tercih eden mükellefler, 5746 veya 4691 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde sunulan personel istisna ve muafiyetlerinden ayrıca yararlanamayacaktır
Teşvik Tutarı Ne Kadardır?
 01/02/2017 tarihi itibariyle teşvik uygulaması, işe alınan sigortalı için aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucu bulunan tutarın işverenin SGK’ya ödeyeceği sigortalı hisseleri dâhil tüm primlerinden mahsup edilmesiyle işverene destek ödemesi şeklinde gerçekleşir.
Örneğin;  işveren işe aldığı sigortalının prim gün sayısını 30 gün olarak bildirdiğinde teşvik tutarı (30 x 22,22 TL ) 666,6 TL olacaktır, bu da asgari ücretle çalışan bir sigortalı için işverenin ödediği (666,57) prim tutarına denk gelmektedir. Yani teşvikten yararlanabilecek işveren, asgari ücretli olarak kuruma bildirdiği çalışanı için sigorta primini ödememiş olacaktır.
Ayrıca işveren gerekli şartlar sağlandığında hem gelir vergisinden hem de damga vergisi teşvikinden de yararlanabilecektir. Asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indirimi düşüldükten sonra kalan kısım terkin edilir, yani silinir. Asgari ücretli çalışan bir sigortalı için ödenecek gelir vergisi tutarı 226,63 olup AGİ tutarı da bekâr bir çalışan için 133,31 olacaktır. Gelir vergisi tutarı ile AGİ tutarı mahsup edildiğinde kalan tutar (93,32) terkin edilmiş olacaktır.
Dolayısıyla bir çalışan için toplam teşvik tutarı 773 TL’yi bulacaktır. Böylece işveren hem sigorta prim teşvikinden yararlanıp prim ödemeyecek hem de gelir vergisi mahsup edildikten sonraki kalan tutar ile damga vergisi tutarını ödememiş olacaktır.
Bu kapsamda gelir vergisi stopajı teşvikinden ve sigorta primi teşvikinden yararlanan işverenler aynı sigortalı için diğer teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamazlar.
Nasıl Yararlanılır?
SGK İşverenler için ilgili teşvikten yararlanabilecek potansiyel çalışanların sorgulanabilmesi ve söz konusu istihdam teşvikinden yararlanabilmesi için web uygulamasını hayata geçirmiştir.
https://uyg.sgk.gov.tr/Sigortali_Tesvik_687_KHK/login.jsp  internet sitesinden SGK şifreleri giriş yapan işverenler teşvik kapsamında işe alacakları personellerin T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilmektedirler. Bu sorgulama sonucunda çalışanların teşvik için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilebilmektedir.
İşe giriş işlemleri yapılan personellerin yine aynı internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ile kayıt edilmeleri gerekmektedir.
İşverenler aşağıdaki resimde görünen seçeneklerden “Potansiyel Sigortalılık Sorgulama”  ekranı vasıtasıyla teşvik kapsamında işe alacakları personellerin T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilmektedirler.

1 Potansiyel Sigortalılık Durumu

 

Sorgulama sonucunda personelin teşvikten yararlanıp yararlanamayacağı işverene bildirilmektedir. Ayrıca teşvikten yararlanamayacak olan personeller için hangi şartın ihlal edildiği de ekrandan görülebilmektedir. Örneğin personelin İŞKUR’a kaydı bulunmuyor ise sorgulama sonucunda bu bilgiye de yer verilmektedir

2 Sorgulama Sonucu

Bundan sonraki aşamada sigortalı personelin işe girdiği ayın 23’ünden sonra personelin sistem üzerinden kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Başka bir deyişle teşvikten yararlanabilen her bir personelin SGK sistemine T.C. kimlik numarası ile kayıt işleminin tamamlanması gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki resimde de görüldüğü üzere ” Sigortalı Giriş” sekmesinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapıp kaydetmek gerekmektedir.

3 Personel Kaydetme

 

4 Personel Sorgu Sonucu Kaydetme

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra teşvikten yararlanabilecek personellerin listesi aşağıdaki resimde görüldüğü üzere sistem tarafından listelenecektir.

5 TAnımlanmış Sigortalı Görüntüleme