Teknoloji Transfer Ofisi: Üniversite ile özel sektörü yani firmaları bir araya getiren, proje kapsamında hem akademisyenleri hem de firmaları bilgilendirip koordine eden, AR-GE destekleri hakkında danışmanlık hizmeti veren, akademik araştırmaların hayata geçmesinde ve hızlı ticarileşmesinde önemli rol oynayan organizasyonlardır.
Son yıllarda sayıları hızla artan teknoloji transfer ofisleri, üniversite ve sanayi arasında ki boşluğu dolduran ve akademik bilgilere ticari değer kazandıran çalışmaların tamamı olarak da ifade edilebilir.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun’da
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO);  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde “ Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapılar” olarak tanımlanmıştır
Yönetici şirketler, Bölge alanında faaliyete geçildikten sonra üç yıl içerisinde kendi bünyesinde bir birim oluşturarak veya başka bir tüzel kişilik ile aralarında düzenlenecek bir protokol çerçevesinde teknoloji transfer ofisini kurarlar.
Yönetmelikte Teknoloji Transfer Ofislerinden beklenen çalışmalar ise maddeler halinde sıralanmıştır.
a) Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge veya tasarım kurum ve kuruluşları ile Bölge firmaları, girişimcileri, teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri, kamu kurumları veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge veya tasarım kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon ve araştırma arz ve talebini yönlendirme çalışmalarının yürütülmesi.
b) Yeni Ar-Ge ve tasarım şirketlerinin kurulmasının teşvik edilmesi, desteklenmesi ve işbirliğinin sağlanması.
c) Fikri mülkiyet haklarına konu araştırma sonuçlarının tespiti, teknik olgunluk ve zamanlamasının değerlendirilmesi, hakların korunması, değerinin belirlenmesi, transfer modelinin belirlenmesi, pazarlanması, lisanslanması, lisanslamadan elde edilen gelirlerin yönetilmesi.
ç) Üniversiteler ile firmalar arasında sözleşmeli veya ortak Ar-Ge ve yenilik veya tasarım projelerini teşvik edecek çalışmaların yürütülmesi.
d) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğretim elemanlarının ve şirketlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarının organizasyonel yönüyle desteklenmesi.
 e) Bilimsel bulguların, buluş ve teknolojilerin en kısa zamanda ve verimli şekilde ürüne dönüşmesinin ve ticarileştirilmesinin desteklenmesi.
 f) Üretilen ürünün yurtiçinde ve dışındaki potansiyel alıcılara tanıtılmasına, pazarlamasına ve ulusal ve uluslararası alanlarda ticarileştirilmesine yönelik desteklerin sağlanması ve ilgili hizmetlerin sunulması.
g) Fikri mülkiyet hakları ile ilgili lisanslama çalışmaları esnasında gizlilik taahhüdü, bilgi değişimi ve gizlilik anlaşması gibi tedbirlerle alakalı faaliyetlerin yürütülmesi.
ğ) Strateji ve hedefler çerçevesinde orta ve uzun vadeli teknoloji transfer strateji ve politikalarının oluşturulması
Teknoloji Transfer Ofislerinin Amaçları
1) Sanayinin ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgiye yurtiçindeki üniversitelerin akademik personeli aracılığıyla karşılanmaya çalışılması,
2) Akademisyenlerin ve firmaların patent, faydalı model ve marka tescili konularında yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve fikri mülkiyet hakkından elde edilen gelirlerin yönetilmesi,
3) Firma kurmak isteyen akademisyenlere danışmanlık hizmetinin verilmesi ve yeni AR-GE şirketlerinin kurulmasının teşvik edilmesi, desteklenmesi ve işbirliğinin sağlanması,
4) Proje hazırlama konusunda destek sağlanması ve üretilen ürünlerin iç pazara tanıtılması, pazarlanması ile ilgili hizmetlerin sunulması,
5) Üniversite ve özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi ve devlet, üniversite, firma üçlüsü arasında ittifakı artırarak ekonomik kalkınmanın teknoloji transferi yoluyla gerçekleşmesinin sağlanması TTO’ nun amaçlarıdır.
6) Teknoloji transfer ofislerini yönetici şirketler kurar ve imkânları dâhilinde destek, hizmet ve amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflerler.
TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
TÜBİTAK 1513 programı çerçevesinde teknoloji transfer ofislerinin projelerinin geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmektedir. Program kapsamında TTO’lar, 10 yıl süre ile ve yıllık bütçe planlamalarına göre ön ödemeli ve hibe şeklinde desteklenecektir. Destek oranı ilk 5 yıl %80, ikinci 5 yıl %60’tır. Destek miktarı yıllık üst sınırı ise  1 milyon TL’dir. Programa başvurular, açılacak olan çağrı dönemlerinde proje şeklinde yapılmaktadır.
Desteklenecek gider kalemleri; personel giderleri, ulaşım, harcırah ve konaklama giderleri, alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri, hizmet alımı (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim dahil), toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri, yeminli mali müşavirlik ücretleri ve genel giderlerdir.
Söz konusu destek “Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve destekleme faaliyetleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak ve bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikleri düzenlemek ve yayınları yapmak konularında, Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak teknoloji transfer ofislerinin projelerinin TÜBİTAK tarafından değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik teknik, mali, idari kurallara ve süreçleri “içermektedir.
Türkiye’deki Teknoloji Transfer Merkezleri
Ankara Üniversitesi TTO (Ankara)
Atılım Üniversitesi (Ankara)
Bilkent Üniversitesi (Ankara)
Çankaya Üniversitesi (Ankara)
Gazi Üniversitesi (Ankara)
Hacettepe Üniversitesi (Ankara )
ODTÜ (Ankara)
TOBB ETÜ (Ankara)
Uludağ Üniversitesi (Bursa)
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep)
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul)
İstanbul Üniversitesi (İstanbul)
Koç Üniversitesi (İstanbul)
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)
Sabancı Üniversitesi (İstanbul)
Şehir Üniversitesi (İstanbul)
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Ege Üniversitesi (İzmir)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir)
Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Sakarya Üniversitesi (Sakarya )
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Trakya Üniversitesi (Edirne)
Fırat Üniversitesi (Elazığ)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir )
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)
Okan Üniversitesi (İstanbul )
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli)
Mersin Üniversitesi (Mersin )