Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
1) Kamu Borçlarına Yapılandırma İmkanı Getirildi
Yeniden yapılandırılacak borçlar ve konuları şöyle:
– 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin Maliye Bakanlığı nezdinde takip edilen bütün alacaklar
– 31 Mart 2018 tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
– Ödenmemiş olan 2018 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin SGK primleri, ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
-İl özel idarelerinin takip ettiği, ödenmemiş asli ve fer’i amme alacakları.”
2) Matrah Artırımı
Mükellefler, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi incelemesi ve bu senelere ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.
Başka bir deyişle ilgili yıllar için belirlenmiş olan vergileri ödemeyi kabul eden mükelleflerin defterleri incelenmeyecektir.
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak verdikleri beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile artırdıkları matrahlar,
Kurumlar Vergisi Mükellefleri için;
2013 takvim yılı için 36 bin 190 liradan,
 2014 takvim yılı için 38 bin 323 liradan,
2015 takvim yılı için 40 bin 701 liradan,
2016 takvim yılı için 43 bin 260 liradan,
2017 takvim yılı için 49 bin 37 liradan,
Gelir Vergisi Mükellefleri için;
2013 takvim yılı için 18 bin 95 liradan,
 2014 takvim yılı için 19 bin 155 liradan,
2015 takvim yılı için 20 bin 344 liradan,
2016 takvim yılı için 21 bin 636 liradan,
2017 takvim yılı için 24 bin 525 liradan,
 az olamayacak.
Artırılan matrahlar, yüzde 20 oranında vergilendirilecek ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmayacak.
 
Örneğin 2015 yılında zarar eden bir limited şirket 40.701 TL’nin %20’si olan 8.140,20 TL’yi ödedikten sonra 2015 yılı işlemleri kurumlar vergisi yönünden incelemeye tabii tutulamayacak
Ancak Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannameleri üzerinde tahakkuk eden vergiler yukarıdaki matrahlardan fazla ise, ve bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş olmaları şartıyla artırılan matrahları yüzde 15 oranında vergilendirilecek.
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların yüzde 50’si, 2018 ve izleyen yılların karlarından mahsup edilmeyecek.
3) Kdv Matrah Artırımı
Mükelleflere, KDV’yi artırdıkları yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.
KDV mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki, hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden
2013 yılı için yüzde 3,5
 2014 yılı için yüzde 3
 2015 yılı için yüzde 2,5
 2016 yılı için yüzde 2
2017 yılı için yüzde 1,5
tan az olmamak üzere belirlenecek KDV’yi, vergi artırımı olarak kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan edecek.
Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, ilgili yıl için Gelir veya Kurumlar Vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden yüzde 18 KDV artırımında bulunmak suretiyle düzenlemeden yararlanılacak.
 4) Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlar
 
İşletmelerde olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları resmileştirme imkanı getirildi.
Böylece kayıtlarda yer almayan ancak işletmede yer alan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların resmi muhasebe hesaplarına intikali mümkün olabilecek, dolayısıyla bu harcamalar giderleştirilebilecek.
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri; işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince ya da bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile düzenlemenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilecekler.
Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmayacak.
Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman olarak kabul edilecek.
Beyan edilen genel orana (%18) tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden yüzde 10’u, indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenecek.
Bu kapsamda beyan edilerek makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi faaliyetleri üzerinden hesaplanan vergiden indirilmesi mümkün olmayacak.
Ancak emtia üzerinden ödenen KDV, hesaplanan KDV’den indirilebilecek. Ayrıca özel tüketim vergisine tabi malları öngörülen düzenleme kapsamında beyan eden ve bu mallara ilişkin alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin, beyan tarihindeki miktar ve emsal bedel üzerinden hesaplanan özel tüketim vergilerini de KDV’ye ilişkin beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan ederek ödemesi sağlanacak.
Faturalı olarak alınıp kayıtlara geçen, ancak belge düzenlenmeksizin satılan malların halen stokta gözükmesi nedeniyle oluşan gerçek dışılık, fatura düzenlenerek kayıt ve beyanlara hasılat olarak intikal ettirilmesi sağlanarak düzeltilecek.
Gayrisafi kar oranının, cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odasının belirleyeceği oran esas alınacak.
Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik ceza ve faiz uygulaması yapılmayacak. Yasal kayıtlara intikal ettirilen tutarlar, cari yıl Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi matrahının hesabında dikkate alınacak. Ayrıca, bu tutarlar ilgili dönem KDV beyannamesinde beyan edilecek.
 5) Kasa Mevcudu Ve Ortak Cari Hesapları
 
Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları, ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, düzenlemenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilmeleri sağlanacak. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 vergi hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenecek.
6) Bağkur Borçları Siliniyor
 
4-b sigortalılarına yönelik, 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve dolayısıyla hizmet süreleri silinecektir.
4-b kapsamındaki BAĞ-KUR sigortalıları, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, 31/5/2018 tarihi itibariyle prim borcu bulunanların bu borçları ödememeleri halinde 31/05/2018 tarihi itibariyle borçları sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/6/2018 tarihi itibariyle yeniden başlatılır.

7) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları

Kanunla, kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarında da düzenlemeye gidiliyor.
Buna göre, 2018 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup tahakkuk ettiği halde ödenmemiş tüm sigorta primleri, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
Kanunla, 31 Mart 2018 tarihinden önce ödenmemiş idari para cezası asıllarının yüzde 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
8) Genel Sağlık Sigortası
 Sigortalıların bu düzenleme kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacaklar.
Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan, düzenlemenin yayımı tarihinden 30 Kasım 2018’e kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.
2018 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup düzenlemenin yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş prim borçlarının 31 Aralık 2018’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
9) Sağlık Hizmetlerinden Yararlanacaklar
Düzenlemenin yayımı tarihinden önce Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar, bu kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde, düzenlemenin yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 31 Aralık 2018’e kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacaklar.
Bağ-Kur sigortalılarının muhtelif kanunlarla durdurulan sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını ödeme imkanı sağlanıyor.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre tescilleri yapılan ve ilgili kanunlara göre sigortalılık süreleri durdurulanlar da yapılandırma kapsamına alınacak.
10) İdari Para Cezaları
 
31 Mart 2018’den önce tespit edilen fiillere ilişkin idari para cezalarından kesinleşmemiş olanlar ile düzenlemenin yayımı tarihinde sonra tebliğ edilecek olanlara yapılandırma imkanı getiriliyor.
Söz konusu hükümlerden yararlanmak isteyen borçlular, maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmayacak, açılmış davalardan vazgeçecek ve kanun yollarına başvurmayacak.
Ayrıca bu hükümlerden yararlanmak üzere başvuruda bulanan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecek.
 11) Kanuna Göre Kabul Edilen Tasarının Diğer Detayları Şöyle:
 
-Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.
– Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecek.
– Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek.
– Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.
– Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.
– Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, Yapı Kayıt Sistemi’ne yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.
– Yaşlılık aylığında, yüzde 100’e yakın artış sağlanıyor.
– Terör suçluları hariç üniversitelerden ilişiği kesilenler, kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, 4 ay içinde üniversitelerine başvurmaları halinde öğrenimlerine devam edebilecek.
– Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000’er lira ikramiye verilecek.
– İş yeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri Hazine tarafından karşılanacak.
– Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında olanlar yeniden atanabilecek.