Duyurular

Çalışma Hayatında Yapılacak Düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi ile işverenlere ve çalışanlara yönelik yeni bazı düzenlemeler yapılması planlanmaktadır. 

Kanun teklifinin yasalaşması halinde  aşağıda açıklanan ve çalışma hayatını etkileyen düzenlemeler yapılacaktır

1) İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve işgücüne daha çabuk geri dönmelerinin teşvik edilmesi amacıyla işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi  olarak  çalışmaları  ve  talepte  bulunmaları  halinde  işsizlik  ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 20.10.2020/197-2

2) 4447  sayılı  İşsizlik  Sigortası  Kanun’un  geçici  10’uncu  maddesinde  düzenlenen Genç,  Kadın ve  Mesleki  Belge  Sahibi  Olanların  İstihdamına  Yönelik  Teşvik uygulamasının 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

3) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 19’uncu maddesinde düzenlenen ilave istihdam  desteğinin  süresinin  31/12/2020  tarihinden  31/12/2023  tarihine  kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

4) 7103 sayılı kanunla düzenlenen ve ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine 31/12/2020  tarihine  kadar  sağlanacak  olan  gelir  vergisi  stopaj  teşviki  ve  damga vergisi  desteği  uygulamasının  31/12/2023  tarihine  kadar  uzatılabilmesi  için Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

5) Esnaf  Ahilik  Sandığı  uygulamasının  yürürlük  tarihi 31/12/2023 olarak değiştirilmektedir.

6) Kısa  Çalışma  ödeneği  süresinin 30/6/2021  tarihine  kadar  uzatılması  için Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

7) 7252  sayılı  kanunla  düzenlenen  normalleşme  desteğinin  uygulama  süresinin 30/6/2021  tarihine  kadar  uzatılabilmesine  ilişkin  Cumhurbaşkanına  yetki verilmektedir.

8) 4447  sayılı  Kanununa  eklenecek  geçici  27’inci  madde  ile,  işsiz  halde  bulunan kişilerle SGK’ ya bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019 – 17/4/2020 döneminde sona erenler ile Sosyal Güvenlik  Kurumuna  bildirilmeksizin  çalışanların  en  son  çalıştıkları  işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde bu sigortalılar için işverenlere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 destek verilmektedir. Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir. Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için hanesinde sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya

20.10.2020/197-3da  aylık  alan,  kısa  çalışma ödeneğinden  ya  da  işsizlik  ödeneğinden  faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4-1/a,b,c kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun  geçici  20’nci  maddesi  kapsamındaki  sandıklara tabi  olarak  çalışan  ile düzenli  sosyal  yardım  alan  bulunmamak  şartları  ile  4857  sayılı  Kanunun  geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere Fondan hane başına günlük 34,34 Türk Lirası destek verilecektir.

9) 4447  sayılı  Kanununa  eklenecek  geçici  28’inci  madde  ile işverenler  tarafından 2019/Ocak-2020/Nisan   döneminde   en   az   sigortalı   bildirimi   yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle destek verilecektir. Bu destek kapsamında, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 TL; ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir.

10) 4857  sayılı  İş  Kanunu’nun  11’inci  maddesinin  ikinci  fıkrasında,  “Belirli  süreli  iş sözleşmesi,  esaslı  bir  neden  olmadıkça,  birden  fazla  üst  üste  (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. “Hükmü  bulunmaktadır.  Belirtilen  maddeye  bir  fıkra  eklenerek,  25  yaşını doldurmayan  veya  elli  ve  üzeri  yaşta  olan  işçilerle  yapılacak  belirli  süreli  iş sözleşmelerinin şartları yeniden düzenlenerek mevcut sınırlamalara tabi olmaksızın belirli iş sözleşmesi yapılabilmesi imkânı getirilmektedir.

11) 5510 sayılı Kanuna ek madde eklenerek, 25 yaşın altında olan gençlerin esnek çalışması halinde prim oranları yeniden düzenlenmiştir. Yapılacak düzenleme ile işveren emrinde ay içerisinde 10 günden az çalışanlar için %2 iş kazası ve meslek hastalıkları primi ile %7,5’i işveren %5’i sigortalıya ait olmak üzere %12,5 oranında genel  sağlık  sigortası  primi  işverence  ödenecektir.  Bu  düzenlemeden yararlanabilmek  için  gencin  25  yaşından  küçük  olması,  ayda  10  günden  az çalışması ve işe girdiği tarihten önceki bir yıl içinde 120 günden daha fazla prim ödeme gün sayısının olmaması gerekmektedir.

20.10.2020/197-4Kanun teklifi,Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurulda  müzakere  edildikten  sonra  aynen  veya  değişlikler  yapılarak  kabul  edilecektir. Süreç  tarafımızca  takip  edilmekte  olup,  kesinleşen  hükümler  hakkında  sirküler  halinde açıklama yapılacaktır.

Kaynak: Türmob

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir