Duyurular

2020 Yılında Sigortalı Başına Aylık 41,20 TL Veya 47,09 TL İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Destek Tutarı Alabilirsiniz

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, önemli yenilikler ve iş yerleri için çeşitli yükümlülükler getirmiştir.

Bu çerçevede 1 veya daha fazla çalışanı bulunan bütün iş yerleri söz konusu kanun hükümleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır. Aksi taktirde iş yerlerinin bazı yaptırım ve cezalarla karşı karşıya kalması muhtemeldir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası iş yerlerini 3 ayrı sınıfta değerlendirmektedir. Söz konusu sınıflandırma iş yerlerinin tehlike derecelerine göre yapılmakta olup, işçi çalıştıran iş yerlerinin öncelikle iş yeri tehlike derecelerini öğrenmeleri ve bu kapsamda kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri önem arz etmektedir. İş Yeri tehlike sınıfları ise iş yerlerinin NACE kodlarına göre tespit edilmektedir.

ÖZET

Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri , aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim  hizmet  beyannamelerini    yasal  süresi içinde  SGK’  ya  vermeleri,  yasal  süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, iş yerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması , SGK adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yansıtma faturası düzenlenmesi ve destekten yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği SGK ünitelerine müracaat edilmesi şartıyla,

16  yaşından  büyük  sigortalılar  için  belirlenen  prime  esas  kazanç  alt  sınırının  günlük tutarının;

−    Tehlikeli          sınıfta           yer           alan           iş           yerleri           için           %1,4’ü, Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,6’sı kadar,

−    Sigortalı başına günlük iş sağlığı ve güvenliği hizmet destek bedeli verilmektedir.

İŞ  SAĞLIĞI  VE  GÜVENLİĞİ  HİZMETİ  DESTEK  TUTARININ  USUL  VE ESASLARI

İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin finanse edilmesi için 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7’nci maddesinde düzenleme yapılmış ve bu düzenlemelerin açıklanması için ilgili mevzuat bölümünde belirtilen yönetmelik ve tebliğ yayımlanmıştır. Buna göre İş sağlığı ve güvenliği hizmeti destek tutarından yararlanmak için aşağıdaki usul ve esasların yerine getirilmesi gerekmektedir.

1- İş sağlığı ve güvenliği hizmeti destek tutarından kimler yararlanabilir?

–  Kamu  kurum  ve  kuruluşları  hariç  ondan  az  çalışanı bulunanlardan,  çok  tehlikeli  ve tehlikeli             sınıfta      yer              alan              işyeri                         işverenleri    faydalanabilir. Ancak, Cumhurbaşkanı, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.

1.1. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 5510 sayılı kanunun 4-1/a kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

−    İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

−    İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

−    Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.

−    3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

1.2.    İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetki verilmiş kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılmış bir sözleşmesi olan işyeri işverenleri destekten yararlanabilir.

2-  İş  sağlığı  ve  güvenliği  hizmeti  destek  tutarından yararlanmanın şartları nelerdir?

2.1. Türkiye genelinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ondan az çalışanın bulunması gerekmektedir.

2.2. Aylık prim ve hizmet belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi şarttır.

2.3. SGK’ ya yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması gerekmektedir.

2.4. Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması gerekmektedir.

2.5. İş yerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

2.6.  SGK adına tehlikeli  ve  çok tehlikeli  işyerleri  için  yansıtma  faturası  düzenlenmesi gerekmektedir.

3-   İş   sağlığı   ve   güvenliği   hizmeti   destek   tutarından      yararlanma başvurusu nereye, nasıl yapılmalı?

3.1. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenler, iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği SGK ünitelerine ekli başvuru formu ile başvurmaları gerekir. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden  fazla tescilli işyerinin bulunması halinde müracaat, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri başvuru formunda ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu ünitelere yapılmalıdır.

Destek ödemelerine ilişkin başvurular;

  1. a) Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının,
  2. b) Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının,
  3. c) Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının,
  4. d) Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının,

Sonuna kadar yapılır.

3.2. Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı olacak şekilde destekten yararlanmak istenilen işyerlerine ait işyeri sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) belirtilmelidir.

  1. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti destek tutarı nasıl hesaplanır?

4.1.  Destek  tutarı;  iş  yerinin  tehlike  sınıfı  ve  Kuruma  bildirilen  sigortalı  sayısı  ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir iş yeri için ayrı ayrı tespit edilir.

4.2. İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı, 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının;

−    Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,4’ü,

−    Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,6’sıdır.

2020 yılı için 1 sigortalının 1 aylık destek tutarı; Tehlikeli iş yeri => 98,1 x %1,4 =1,37 TL x

30 = 41,20 TL

Çok tehlikeli iş yeri => 98,1 x %1,6 = 1,57 TL x 30 = 47,09 TL

4.3.

  1. a) Birinci dönem  destek  ödemeleri  ocak,  şubat  ve  mart  ayları  için  mayıs  ayının sonunda,
  1. b) İkinci dönem destek ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için ağustos ayının sonunda,
  1. c) Üçüncü dönem destek ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül ayları için kasım ayının sonunda,
  1. d) Dördüncü dönem destek ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın şubat ayının sonunda,

Gerçekleştirilir.

  1. Yansıtma faturası nedir, nasıl düzenlenir?

5.1. İşverenler destek ödemelerini almak için SGK adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenlerler. Düzenlenecek yansıtma faturalarında SGK’nın vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarası kullanılır.

5.2. Yansıtma faturalarında iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarlarını tehlikeli ve çok

tehlikeli işyerleri için ödenecek destek tutarları ayrı ayrı gösterilmelidir.

5.3. Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, sigortalılara ilişkin SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi /muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı,

4.2’nci maddeye göre hesaplanan tutar ile çarpılarak ödenecek destek tutarı bulunacaktır.

5.4. Hesaplamalar, ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için ayrı ayrı yapılır. Her bir ay için hesaplanan tutarlar toplanır ve yansıtma faturasında “iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilir.

“24/12/2013 tarih 28861 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan İş Sağlığı ve  Güvenliği

Hizmetlerinin Desteklenmesine Hakkında Yönetmelik”…>>>

“03/05/2014 tarih 28989 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve  Güvenliği

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”…>>>

Kaynak: Türmob

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir