Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kullanma Zorunluluğu

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma başlıklı 7. Maddesinde Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Denilmektedir. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunluluğu getiriliştir.

Bu konuda detaylı açıklamalara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz;

http://pttkep.gov.tr/sss.php

Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 10.000 TL ceza kesileceği yönünde 5549 sayılı Kanun’da bazır düzenlemeler yapılmıştır.

İlgili cezai müeyyide 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen maddeler ile getirilmiştir. Ancak bu konuda (Mali Suçları Araştırma Kurulu) MASAK tarafından takip eden açıklama yapılmıştır;

http://www.masak.gov.tr/tr/content/elektronik-tebligat-duzenlemesi-hakkinda-kamuoyu-duyurusu/2361

Özet olarak bütün şirketlerin Kayıtlı Elektronik E Posta almaları zorunlu hale getirilmiştir. Ancak bu e postayı almayanlar kurumlar için henüz bir ceza uygulanmamaktadır. Buna ilişkin olarak önümüzdeki günlerde bir yönetmelik yayınlanması beklenmektedir.

Elektronik Tebligat Düzenlemesi Hakkında Kamuoyu Duyurusu
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine dâhil olma, KEP adresi temin edilmesi ve elektronik tebligat zorunluluğu konularında Başkanlığımıza ulaşan soru ve talepler nedeniyle aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

5549 Sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna 18/06/2014 tarihinde eklenen 9/A maddesi uyarınca; Başkanlık tarafından 5549 sayılı Kanun ile 6415 sayılı Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatların 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebileceği ve tebligata elektronik ortamda cevap istenebileceği hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede Başkanlığımız elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma ve cevapların elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Bu Kanun maddesi kapsamında elektronik tebligatların kimlere ne şekilde yapılacağı ve kimlere elektronik tebligat zorunluluğu getirileceği henüz çalışmaları süren bir yönetmelik ile belirlenecektir. Dolayısıyla Başkanlığımız tarafından hâlihazırda elektronik ortamda tebligat zorunluluğu getirilmiş herhangi bir sektör veya meslek grubu bulunmamaktadır.

Başkanlığımız tarafından, kendilerine resmi yazı ile talep iletilen yükümlülerimiz haricinde, herhangi bir tüzel kişi veya gerçek kişi için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine dahil olma veya KEP üzerinden yazışma zorunluluğu getirilmemiştir. Bilhassa müşahhas olarak ülkemizde hâlihazırda faaliyet göstermekte olan KEP servis sağlayıcı kuruluşların herhangi birinden hesap açtırma zorunluluğu getirilmesi gibi bir husus kesinlikle söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir