Duyurular

E-Belge Uygulamalarında Değişiklik Yapılmıştır

09/02/2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) ile e-belge düzenlemelerine ilişkin çeşitli konularda değişiklik yapılarak;

  • e-Fatura uygulamasının kapsamı genişletilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler e-Faturaya geçmek zorundadır. Bu çerçevede 09/02/2021 tarihi itibariyle SGK ile sözleşmesi olanlar 01/07/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra SGK ile sözleşme imzalayacak olanlar kuruma fatura kesmeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

  • e-Arşiv Fatura uygulamasında özel entegratör kuruluşların sistemleri kullanılabilecek.

Söz konusu tebliğin ilgili maddesinde yapılan değişiklik ile, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, e-Arşiv Fatura olarak GİB tarafından sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesinin yanı sıra GİB portaline gerekli entegrasyonları sağlayacak özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığı ile de düzenlenmesinin önü açılmıştır.

  • e-İrsaliye uygulamasının kapsamı genişletilmiştir.

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali vb. işleri nedeniyle EPDK’da lisans alanlar ile (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar, şeker imal edenler, demir-çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler, gübre takip sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar ve komisyoncular söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından, ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise takip eden hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Bu tarihten itibaren düzenlenecek sevk irsaliyelerini istisnai durumlar dışında, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye almaları zorunludur.

  • e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına ilişkin mükelleflerin kapsamı genişletilmiştir. 

e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasının kapsamına döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseselerin yanı sıra, ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler alınmıştır. Ayrıca e-Döviz Alım-Satım Belgesi yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamındaki ‘Döviz Alım’ ve ‘Döviz Satım’ belgeleri ile aynı hukuki niteliğe sahiptir.

  • e-Adisyon uygulamasında değişiklik yapılmıştır. 

Masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kağıt ortamında düzenlenmekte olan “adisyon” elektronik belge olarak düzenlenecektir. e-Adisyon belgesi yeni bir belge türü olmayıp kağıt ortamında düzenlenen adisyon ile aynı hukuki niteliğe sahiptir.

e-Adisyon uygulamasına dahil olmak isteyen mükelleflerin, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olması, e-Adisyon belgesini düzenleme, muhafaza ve ibraz etme, belge ve bilgilerini elektronik ortamda GİB’e iletme konusunda gerekli hazırlıkları tamamlamış olması ve uygulamaya dahil olmak için başvuru yapması gerekmektedir.

GİB, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

  • GİB mali mühür üretiminde gerekli şartları sağlayan kuruluşlara yetki verebilecek.

Kanun kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi, diğer kurum ve kuruluş, işletmelere ve istemeleri halinde gerçek kişi mükellefler için oluşturulan ve e-Belgelere ilişkin uygulamalar kapsamında yapılan işlemlerde kullanılan mali mühür, GİB adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanmakta idi. Yapılan değişiklik ile artık GİB, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından mali mühür üretimi konusunda GİB tarafından belirlenen ve ebelge.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Mali Mühür Üretimi Başvuru, Değerlendirme ve İzin Kılavuzu”nda açıklanan teknik koşulları sağlayan kuruluşları da mali mühür üretimi ve satışı konusunda yetkilendirebilecektir.

  • e-Belgelere ilişkin iptal, itiraz, ihbar ve ihtarların bildirilmesi konularında düzenleme yapılmıştır. 

Düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince noter aracılığı ile taahhütlü mektup, telgraf veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar, ihtar ve iptal işlemlerinin 01.05.2021 tarihinden itibaren ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde elektronik ortamda GİB bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

  • İlgili mükelleflerin uygulama geçiş adımlarını atmamaları halinde GİB, re’sen kayıt yapabilecek.

e-Belge uygulamaların geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin, belirtilen sürelere kadar uygulamaya dahil olmamaları halinde GİB, ilgili portala göre kullanıcı hesaplarını re’sen tanımlayabilecektir.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir