Duyurular

Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme

11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacaklar yapılandırılırken, yeni bir varlık barışı getirilmiştir.

 Bu çerçevede söz konusu kanun kapsamında getirilen düzenlemelere aşağıda ulaşabilirsiniz.

Borç Yapılandırması

Yasa temel olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına yani vergi dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere,  olan borçların yapılandırılmasını kapsıyor.

31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olup, aşağıda açıkladığımız yapılandırma kapsamına alınan alacakların vadesi, 31 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapsamda borçlarını yapılandırmak isteyen borçluların, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere  ödenecek tutarların ilk taksiti 31 Ocak 2021 (dahil), Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek tutarların ilk taksiti ise 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla diğer taksitler ilk taksit tarihlerini takip eden ikişer aylık dönemler halinde en fazla 18 taksit olmak üzere 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödenecektir.

Öte yandan yeniden yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresinde tamamen ödenmesi durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının tahsilinden vazgeçilirken, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi durumunda ise Yİ-ÜFE tutarında %50 indirim yapılacaktır.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, söz konusu kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

  • Yapılandırma kapsamına alınan borçlar;

1- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları,

2- 31/08/2020 tarihi dahil olmak üzere önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,2020 yılına ilişkin olarak 31/08/2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

3- 31/08/2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (I. ve II. derece usulsüzlük cezaları ve özel usulsüzlük cezaları),

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilen ve 31/08/2020 tarihi dahil olmak üzere önceki dönemlerde verilen idari para cezaları (24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç),

5- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen vergi, resim, harç, vergi cezası, para cezası gibi asli alacaklar ve bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç),

6- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı tarafından tahsil edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edilen ve tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

a- 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik kesintisi ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları
2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

b- 31/08/2020 tarihi dahil olmak üzere, bu tarihe kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

c- 31/08/2020 tarihi dahil olmak üzere, bu tarihe kadar yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

d- 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

e- İl özel idareleri tarafından tahsil edilen alacaklar, kanunda belirtilen belediye alacakları

Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Sonucu Vazgeçilen Alacaklar

 Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacakların tamamı,

Aslı kanunun yayımlanmasından önce ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı,

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı,

Kanun kapsamında olan idari para cezalarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tamamı,

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tamamı,

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan ve 4458 sayılı kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’si,

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %70’i,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak tahsil edilen alacaklardan 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup, bu kanunun yayımlanmasından önce tahakkuk ettiği halde, kanunun yayım tarihine kadar ödenmemiş olan;

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik kesintisi ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı paylarının asılları ile söz konusu alacakların son ödeme tarihinden kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödendiği takdirde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamından vazgeçilir.

31/08/2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ilişkin olup, bu kanunun yayımından önce kesinleşmiş ancak yayım tarihine kadar ödenmemiş olan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile söz konusu alacakların son ödeme tarihinden kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödendiği takdirde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir