11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde birçok istihdam teşvik paketi hayata geçirilmiş veya süresi uzatılmıştır.

 • İşsizlik Sigortasından yararlananların yeniden işe başlaması halinde uzun vadeli sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

İşsizlik Sigortası Kanununa göre hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet kaydına tabi olmak şartıyla son 3 yıl içerisinde;

 • 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlara 6 ay,
 • 900 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlara 8 ay,
 • 1080 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlara 10 ay boyunca işsizlik ödeneği verilmektedir.

Ancak işsizlik ödeneği alınan dönemde yalnızca genel sağlık sigortası primi ödenmekte olup, emeklilik için ödenmesi gereken uzun vadeli sigorta primi ödenmemektedir. Yapılan düzenleme ile belirlenen şartların sağlanması durumunda sigortalının işsizlik ödeneğinden yararlandığı süre için, uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Yapılan düzenlemeden yararlanmak için sigortalının;

 • İşten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmesi,
 • İşe girdiği tarihten itibaren 12 ay kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışması,
 • Söz konusu düzenlemeden faydalanabilmek için talepte bulunması

 

 • Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin ilave istihdamını konu edinen teşvik süresinin uzatılması

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesinde düzenlenen ve 31/12/2020 tarihinde sona eren Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik uygulamasının 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

 • İlave istihdam teşvik süresinin uzatılması

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19’uncu maddesinde düzenlenen ve 31/12/2020 tarihinde sona eren ilave istihdam desteğinin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. Söz konusu ilave istihdam desteği ile özel sektör işverenleri tarafından bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay prim teşviki sağlanmaktadır.

 • Esnaf Ahilik sandığı uygulamasının yürürlük tarihinin ertelenmesi

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 22’nci maddesi ile yürürlük tarihi 1/1/2021 tarihine ertelenen Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının süresi yapılan düzenleme ile 31/12/2023 olarak değiştirilmiştir.

 • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin uzatılması

Kısa Çalışma ödeneği süresinin 30/6/2021 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

 • Normalleşme desteğinden yararlanma süresinin uzatılması

İşsizlik Sigortası Kanununun 23/7/2020 tarihli ve 7252 sayılı kanunla eklenen geçici 26’ncı maddeyle pandemi döneminde çalışanlarını kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerin ve çalışanların normalleşme dönemine geçişlerini sağlamak için bir düzenleme yapılmıştır. Bu çerçevede, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvuran özel sektör işyerlerinde, bu desteklerden faydalanan sigortalıların normal çalışma düzenine geçirilmesi halinde yararlanılan kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primleri tutarında ve en fazla üç ay süre ile 31/12/2020’ye kadar destek sağlanmaktaydı. 7252 sayılı kanunla düzenlenen normalleşme desteğinin uygulama süresinin 30/6/2021 tarihine kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

 • 01/01/2019 – 17/04/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş sözleşmesi sona erenler ile kayıt dışı çalışanların kayıtlı istihdama katılmasını teşvik etmek

4447 sayılı Kanununa eklenecek geçici 27’nci madde ile, işsiz halde bulunan kişilerle SGK’ya bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019 – 17/04/2020 döneminde sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde bu sigortalılar için işverenlere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 TL destek verilmektedir. Başvuruda bulunanlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir. Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için hanesinde sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4-1/a,b,c kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan ile düzenli sosyal yardım alan bulunmamak şartları ile 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere fondan hane başına günlük 34,34 TL destek verilecektir.

 • Ocak 2019 – Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdama katılımın teşvik edilmesi

4447 sayılı Kanununa eklenecek geçici 28’inci madde ile, işverenler tarafından Ocak 2019 – Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/04/2020 tarihinden sonra SGK’da tescil edilmesi nedeniyle Ocak 2019 – Nisan 2020 döneminde işçi çalıştırmayan özel sektör işyerlerinde 1/12/2020 tarihinden itibaren işe alınarak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle destek verilecektir. Bu destek kapsamında işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinden belirtilen fesih yasağı süresini geçmemek üzere günlük 44,15 TL destek verilecektir. İlave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir. Bu kapsamda nakdi ücret desteğinden yararlananlar, genel sağlık sigortalısı sayılmakta olup genel sağlık sigortası primleri fondan karşılanır.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir