Duyurular Güncel Mevzuat (Sirkülerler)

7.000 TL’yi Aşan Tutardaki Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılma Zorunluluğu

Vergi Usul Kanunu genel tebliğleri ile 7.000 TL’yi aşan ödemelerin finansal kurumlar aracılığı ile yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu çerçevede, tek seferde 7.000 TL’yi aşan veya farklı tarihlerde taksitler şeklinde gerçekleşen ödemelerin 7.000 TL’yi aşması durumunda da söz konusu ödeme ve tahsilatların finansal kurumlar aracılığı ile yapılması zorunludur.

Örneğin bir serbest meslek erbabı 1 yıllık hizmeti karşılığında 24.000 TL alacaktır. Hizmet bedeli 2.000 TL’lik taksitler halinde ödenecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendiği tarihlerde 2.000 TL üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığı için kısım kısım yapılacak her tahsilat ve ödeme finansal kurumlar aracılığı ile yapılacaktır. Aksi halde iki tarafa da ayrı ayrı ceza uygulanması söz konusudur.

Öte yandan her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemeler, avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemeler ile işletmelerin kendi ortakları veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemeler 7.000 TL’yi aşıyorsa finansal kurumlar aracılığı ile yapılmalıdır. Bu tahsilat ve ödemelerin ilgili kurumlarca düzenlenecek belgeler ile de tevsik edilmesi zorunludur.

Ayrıca tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları araç kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin 7.000 TL sınırı olmaksızın, finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsiki zorunludur.

Ayrıca aynı gün içerisinde aynı kişi veya kurumlar ile yapılan işlemlerin her biri belirlenen haddin altında kalmasına rağmen toplam tutarları 7.000 TL’yi aşıyorsa, bu tutarı aşan işlemden itibaren yapılan tahsilat ve ödemeler finansal kurumlar aracılığı ile yapılmalıdır. Örneğin; tevsik zorunluluğu olan (A), aynı gün içinde (B)’den 3.000 TL, 2.000 TL, 1.500 TL, 4.000 TL, 1.500 TL ve 100 TL tutarında ayrı ayrı alım gerçekleştirmiştir. (A)’nın aynı gün içinde (B)’den yaptığı alımların toplamı 4.000 TL’lik alım ile 7.000 TL’lik haddi aştığı için, 4.000 TL, 1.500 TL ve 100 TL’lik alımlara ilişkin tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında finansal kurumlar aracılığı ile yapılması zorunludur. Aksi durumda hem (A)’ya hem de (B)’ye ayrı ayrı ceza uygulanması söz konusudur.

Son olarak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmeleri, sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemler, yetkili döviz kurumlarının yapacakları döviz alım satım işlemleri, tapu sicil müdürlükleri ile noterlerde yapılan işlemler vb. karşılığında alınan ödeme ve tahsilatlar söz konusu kapsam dışındadır.

 

Kaynak: Türmob

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir